Vyjádření Ministerstva zdravotnictví k pracovnělékařským prohlídkám k usnesení vlády č. 54 ze dne 18. ledna 2021

Vláda opětovně rozhodla o možnosti omezení provádění pracovnělékařských prohlídek.

Dne 18. ledna 2021 vláda přijala krizové opatření, kterým opětovně dochází k dočasné možnosti omezení periodických pracovnělékařských prohlídek a možnosti nahrazení vstupních pracovnělékařských prohlídek tzv. čestným prohlášením, a to s účinností od 19. ledna 2021 po dobu platnosti nouzového stavu. Cílem usnesení je odlehčit vytíženým poskytovatelům zdravotních služeb.

Doplňujeme, že ode dne 1. ledna 2021 do dne 18. ledna 2021 nebylo možné nahradit vstupní pracovnělékařskou prohlídku čestným prohlášením.

Vláda umožnila usnesením vlády č. 54 ze dne 18. ledna 2021 pohlížet na čestné prohlášení osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení krizového opatření a jejichž sjednaný druh práce je podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zařazen do kategorie první nebo druhé („nerizikové“) a není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem nebo v příloze č. 2 části II vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou bodů 1, 2, 4, 5 a 13 uvedené přílohy.

Krizové opatření dále upravuje postup vydávání zdravotního průkazu osob vykonávající epidemiologicky závažné činnosti či platnost vydaných pracovnělékařských prohlídek.

Ministerstvo zdravotnictví výrazně doporučuje poskytovatelům zdravotních služeb nadále provádět všechny pracovnělékařské prohlídky, a to včetně vstupních pracovnělékařských prohlídek. Obdobně ministerstvo výrazně doporučuje zaměstnavatelům postupovat v realizaci pracovnělékařských služeb dle povinností stanovených dotčenými právními předpisy.

Doporučujeme aplikovat výše uvedené opatření výhradně v případě významného pracovního vytížení poskytovatele zdravotních služeb, v případě jeho nemoci a v obdobných závažných případech.

Krizové opatření naleznete zde.