Uvolňování opatření – co a kdy mohu?

Aktualizováno 25. května 2020

Připravili jsme pro vás nejčastěji kladené otázky v souvislosti s postupným uvolňováním opatření. Otázky a odpovědi budou průběžně aktualizovány dle dalšího vývoje.

CO JE PLÁN UVOLŇOVÁNÍ

Ministerstvo zdravotnictví připravilo pozvolný plán návratu do běžného života. Plán na postupné uvolňování opatření v České republice v souvislosti s koronavirem má několik dílčích etap. Uváděn do praxe bude jen za předpokladu, že se situace bude i nadále vyvíjet dobře. V přehledu na stránkách naleznete, kdy a které obchody, služby či školní aktivity se postupně obnoví, pokud bude situace příznivá.

ŠKOLY

Kdy budou otevřeny vysoké školy?
Od 20. dubna 2020 jsou povoleny individuální aktivity v rámci studia na vysoké škole pro studenty v posledním ročníku studia,
vždy do max. počtu 5 studentů a za splnění definovaných požadavků. Individuální konzultace; individuální zkoušky, zejména státní závěrečné nebo státní rigorózní zkoušky, kterými se řádně ukončuje studium; individuální přítomnost při laboratorních, experimentálních, uměleckých a praktických aktivitách a praxích nebo klinické a praktické výuce, které jsou nezbytné pro dokončení bakalářského, magisterského nebo doktorského studia, popř. dokončení bakalářských, diplomových nebo disertačních prací); individuální návštěvy knihoven a studoven pro všechny ročníky za účelem pouze příjmu či odevzdání studijní literatury.
Od 27. dubna 2020 je pak povolení rozšířeno na individuální aktivity v rámci studia na vysoké škole i pro ostatní ročníky, vždy do max. počtu 5 studentů a za splnění definovaných požadavků.
Od 11. května 2020 je povolena osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole za účasti nejvýše 15 studentů ve skupině – toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe.

Od června 2020 by při pozitivní situaci mělo být možné vykonávat přijímací zkoušky na vysokých školách.

Bude možné vykonat maturitní zkoušku?
Od 11. května 2020 je možnost přípravy žáků a studentů SŠ, konzervatoří a VOŠ ve školách na závěrečné/maturitní zkoušky a absolutoria – žáci nebo studenti musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků. Pokud nedojde ke zhoršení epidemiologické situace, bude možné od 1. června 2020 realizovat maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria na konzervatořích a vyšších odborných školách.

Budou probíhat přijímací zkoušky na střední školy?
V případě pozitivního epidemiologického vývoje by mělo být možné od června 2020 realizovat jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky na středních školách. Od 11. května 2020 je možnost přípravy žáků 9. ročníku základní školy na přijímací zkoušky na střední školu, přičemž docházka není pro tyto žáky povinná a tito žáci musí tvořit skupiny nejvýše 15 žáků.

Budu muset mít na přijímačkách roušku?
Na přijímacích zkouškách na střední a vysoké školy, při denní výuce na jednoletých kurzech cizích jazyků nebo při poskytování poradenských služeb nebudou muset mít osoby v místnosti nasazené roušky, pokud mezi sebou zachovají odstup alespoň 1,5 metru a u přijímaček nebude v místnosti více než 15 osob.

Jaké jsou preventivní požadavky na vysoké školy otevřené od 20. dubna?
Účast na výuce a zkouškách od 20. dubna je povolena za dodržení podmínek:

 • bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
 • u vstupu do zkušební místnosti proběhne povinná dezinfekce rukou,
 • povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (studenti i akademici),
 • osoby nesmí podléhat karanténě,
 • studenti podepíší prohlášení o bezinfekčnosti.
 • na výuku/zkoušku se studenti dostaví ve stanovený čas, tak aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce, studenti budou rozděleni do menších skupin max. 5 osob,
 • zhodnocení a vyhlášení výsledků zkoušky proběhne vždy po vyzkoušení 1 studenta v daném časovém rozmezí,
 • po oznámení výsledků zkoušky student neprodleně opustí budovu,
 • učebna/laboratoř bude připravena tak, aby byly zajištěny dostatečné prostorové rozestupy jak mezi studenty, tak akademiky (minimálně 2 metry), rozestupy dodržovat i ve společných prostorách,
 • studenti budou před zkouškou setrvávat v jiné (čekací) místnosti za totožných podmínek,
 • počet členů zkušební komise bude zredukovaný na nezbytné minimum tak, aby byla zachována rovnost vyzkoušení studentů odborníky daných oblastí.

Po 11. květnu 2020 je umožněna osobní přítomnost studentů při studiu na vysoké škole za účasti nejvýše 15 studentů ve skupině – toto omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe.

Může probíhat individuální výuka?
Individuální výuka může prozatím probíhat na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, a to od 11.května 2020.Možné jsou také individuální přípravy žáků a studentů SŠ, konzervatoří a VOŠ ve školách na závěrečné/maturitní zkoušky a absolutoria.

Může probíhat výuka v dětských domovech?
Prezenční výuka ve školách při dětských domovech se školou, výchovných a diagnostických ústavech je umožněna.

Mohou probíhat dětské kroužky?
Od 25. května je umožněna osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky doporučeny (o nošení/nenošení rozhodne vyučující), povinně pak roušky ve společných prostorách školy. Provoz školní družiny, školního klubu ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny nejsou povoleny.

Budou otevřeny školy?
Základní školy ani střední školy nebudou do 30. 6. 2020 otevřeny pro povinnou školní docházku, resp. vzdělávání (s výjimkami uvedenými v ostatních částech textu); platí to i pro ostatní speciální základní školy (pro žáky s mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, autismem apod.). Harmonogram rozvolňování v oblasti školství naleznete na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Jak bude probíhat zápis do škol?
Přijetí dítěte do školní skupiny bude podmíněno podepsáním Čestného prohlášení  zákonným zástupcem dítěte o nerizikovosti žáka a dalších osob, které s ním sdílejí společnou domácnost (dítě nebo rodinný příslušník sdílející společnou domácnost bez definované chronické nemoci a do věku 65 let).

Jaká budou platit pravidla při uvolňování a postupném návratu studentů do škol?
Ministerstvo zdravotnictví v součinnosti s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připravilo manuály jednotlivé vzdělávací instituce a jejich stupně s hygienickými pravidly, naleznou je můžete zde.

Kdy nastoupí do školy studenti prvního stupně ZŠ?
Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin je plánována od 25.května 2020 – doporučeno 15 dětí ve skupině (jedno dítě v lavici), bez možnosti měnit složení skupin, roušky nejsou povinné při výuce, povinně je třeba pak roušky používat při kontaktu bližším než 2 metry (skupinová práce) a ve společných prostorách školy.

Fungují volnočasová střediska pro děti?
Od 11. května 2020 mohou být otevřena střediska volného času za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 účastníků ve skupině.

SPORTY

Je možné využívat veřejně přístupné venkovní posilovny, případně za jakých podmínek?
Ano, za splnění mimořádných opatření. Při kontaktu s cizími předměty (posilovací nářadí a náčiní) je nutná dezinfekce rukou. V ideálním případě i provedení dezinfekce posilovacího nářadí a náčiní před a po použití. Klíčové je pamatovat na udržování bezpečné vzdálenosti a používání ochranného prostředku dýchacích cest.

Mohou se pořádat sportovní turnaje? A pokud ano, v jakém maximálním počtu lidí?

Mohou se pořádat sportovní turnaje? A pokud ano, v jakém maximálním počtu lidí?
Ano, v rámci jednotlivých vln rozvolňování jsou navyšovány možné počty účastníků.

Lze trénovat vodní slalom, veslování či kanoistiku pod otevřeným nebem?
Ano, splnění podmínek mimořádného opatření ze dne 10. dubna 2020 se lze věnovat i vodním sportům, jako je jachting, kanoistika, veslování a windsurfing, při nejvýše dvou osobách v lodi,

Mohou plavci trénovat v krytém bazénu?
Otevření bazénů a dalších krytých i nekrytých koupališť je možné od 25. května. Za jakých podmínek bude provoz možný? Na tuto otázku a mnohé další naleznete odpověď zde.

Mohou sportovci využívat společné šatny a sprchy?
Od 25. května je možné využívat společné prostory typu šatny, sprchy, umývárny. Je však třeba dodržovat doporučení epidemiologů. Více informací zde.

Je možné sportovat na venkovních sportovištích?
Ano, za definovaných podmínek je možné sportování na venkovních i vnitřních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech. Od 25. května je možné sportovat i v krytých a nekrytých koupalištích.

Musím mít roušku při rybaření?
Pro činnosti, jako je rybaření nebo jízda na kole, platí uvolnění pravidel jako pro „individuální venkovní sporty“ a nošení roušek tedy na koních a při rybaření, se zachováním patřičných odstupů, není povinné. Pokud se tedy jezdec či rybář pohybuje v přírodě sám a není obklopen lidmi, je umožněn pohyb bez roušky. Pokud je ovšem osob více, je zcela zásadní podmínkou zachování odstupů a ve skupinách používání roušky.

OBCHODY A SLUŽBY

Jak se mám chovat v obchodě co nejopatrněji? Stačí se chránit rouškou a jednorázovými rukavicemi?
Při nakupování je třeba být maximálně ohleduplný. Před nákazou chráníme nejen sebe a ostatní nakupující, ale především pokladní a prodavače. Z toho důvodu je nutné důsledně zakrývat ústa a nos, čas strávený nakupováním omezit na co nejkratší dobu a neustále dodržovat základní hygienická pravidla a předepsané rozestupy mezi nakupujícími. Použitím jednorázových rukavic při manipulaci se zbožím snížíme riziko jeho kontaminace. To se týká např. nebaleného pečiva, ovoce a zeleniny. Rukavice používáme i při manipulaci s nákupními košíky a vozíky, nedotýkáme se zbytečně dalších povrchů, jako jsou zábradlí, vstupní dveře apod. Pokud je to možné, využíváme při placení samoobslužné pokladny a bezkontaktní platbu, protože tím omezíme bezprostřední kontakt s personálem.

Kdy budou otevřeny pohostinné podniky?
Od 11. května 2020 jsou otevřené restaurace, hospody, bufety, kavárny, vinotéky, pivotéky s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek.

Otevření vnitřních prostor restaurací, hospod, bufetů, kaváren, kinoték a pivoték je možné od  25. května 2020. Platí však, že vnitřní prostory budou pro zákazníky z protiepidemických důvodů uzavřeny od 23 hod do 6 hod, v tuto dobu bude možné realizovat prodej přes výdejní okénko.

Je donášení vlastních nádob a např. vlastních rukavic pro nakupování potravin zakázáno?
Nebylo vydáno mimořádné opatření zakazující donášení vlastních nádob, ani osobních ochranných či hygienických pomůcek. Případná omezení si stanovují jednotlivé provozovny samy.

Existují vzorové písemné instrukce, které mají být viditelně vyvěšeny v provozovně, popř. pokyny, co všechno musí obsahovat?
Ano, je možné použít materiály z tohoto odkazu.
Přímo pro restaurace je k dispozici následující infografika.

Je možné, že některé potraviny kvůli omezením bezobalově nenakoupím?
Mimořádným opatřením byl omezen prodej nebaleného pečiva, který je povolen pouze za předpokladu, že v místě odběru nedochází ke shlukování osob a prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny. Žádná další mimořádná opatření omezující prodej nebo výrobu bezobalového zboží nebyla vydána.

Je zboží bez individuálních obalů dostatečně chráněné?
Zákazník může použít vlastní obal na potraviny. Prodejce si může pravidla používání těchto obalů upravit např. z hlediska jejich čistoty nebo průhlednosti. Zákazníci by měli zboží vkládat do neprosákavých obalů a ukládat je tak, aby nedošlo k jejich poškození, propíchnutí, prasknutí, vysypání či vylití. Po vybalení zboží doma, je nutné linku či stůl, kde je zboží z tašek vykládáno, otřít a vydezinfikovat.

Co musí prodejci od 20. 4. dodržovat na farmářských trzích?
U farmářských trhů prodejci nesmí prodávat potraviny výlučně určené k bezprostřední konzumaci. Pořadatelé mají navíc povinnost zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry, aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, umístit dezinfekční prostředky u každého prodejního místa a zařídit, aby zákazníci i obsluha nosili roušky. Obsluha je povinna používat rukavice při kontaktu se zbožím a při přijímání plateb od zákazníků. Zboží musí být prodáváno bez možnosti ochutnávky.

Jaké jsou preventivní požadavky na otevřené provozovny?
Je třeba dodržovat odstupy minimálně 2 metry (doporučení plochy, resp. kapacity pro jednoho přítomného zákazníka nejméně cca 10 m2 prodejní plochy). Na místě by měla být dostupná dezinfekce rukou, povinná je i ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (zaměstnanec i zákazník). Dále je třeba, aby personál manipuloval se zbožím v rukavicích a disponoval také rukavicemi pro zákazníky.

Můžu si v obchodě vyzkoušet oblečení?
Ano, zkoušení oblečení v obchodě je již možné. Před tím, než zkoušení započnete, proveďte dezinfekci rukou.

Můžu si v obchodě vyzkoušet boty?
Ano, boty si vyzkoušet můžete. Před zkoušením je ale třeba vždy vydezinfikovat ruce a zkoušet obuv v ponožkách.

Můžu si v obchodě prolistovat knihu?
Ano, knihu si prolistovat můžete. Ale je třeba si u vstupu do prodejny vydezinfikovat ruce. Dezinfekci na místě zajistí provozovatel prodejny.

KULTURNÍ AKTIVITY

Kdy budou otevřena kina a divadla?
Návštěva těchto kulturních aktivit je možná od 11. května 2020 pro divadla, zámky, hrady (vnější prostory) a ostatní kulturní aktivity, jako jsou například i kina, za přesně definovaných podmínek. Pro více informací doporučujeme navštívit následující stránku https://koronavirus.mzcr.cz/uvolnovani-opatreni/, dále je ke stažení infografika (leták Bezpečně za kulturou). Od 25. května je možné navštívit také vnitřní prostory hradů a zámků.

Kdy budou otevřeny hrady a zámky?
Vnější prostory hradů a zámků lze navštívit od 11. května 2020. Od 25. května 2020 je pak umožněno otevřít i vnitřní prostory hradů a zámků.

Kdy budou otevřena muzea?
Od 11. května 2020 je umožněno otevření muzeí, galerií a výstavních síní při dodržení stanovených podmínek. V tomto termínu také mohou být otevřeny venkovní prostory zámků, hradů a skanzenů.

Bude pro otevřená divadla platit omezení počtu osob?
Ano, je nutné dodržovat aktuálně povolený maximální počet osob ve stejný čas na daném místě (od 11. května – 100 osob, od 25. května – 300 osob). Dále je třeba respektovat definované požadavky pro provozovatele a návštěvníky.

Při omezení počtu osob na např. divadelní představení – jsou do tohoto počtu započítáváni i účinkující a další profese, jejichž přítomnost na místě je nutná?
Produkce divadelního představení do tohoto počtu nezapočítávají.

Kdy budou otevřeny zoologické zahrady?
Od 27. dubna 2020 jsou otevřeny vnější prostory zoologické, botanické a dendrologické zahrady (venkovní prostory) za splnění definovaných podmínek a od 25. května 2020 budou otevřeny i jejich vnitřní prostory.

Můžou se konat poutě?
Ano, je však třeba dodržovat aktuálně povolený maximální počet osob ve stejný čas na daném místě (od 11. května – 100 osob, od 25. května – 300 osob). Dále je třeba respektovat definované požadavky pro provozovatele a návštěvníky.

NÁBOŽENSKÉ A JINÉ AKTIVITY

Kdy budou povolené bohoslužby?
Bohoslužby do 15 osob jsou umožněny již od 24. 4. 2020. Je však nutné dodržovat specifické požadavky a od 11.5. 2020 jsou pak možné bohoslužby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob.

Mohu pořádat svatbu?
Od 11. května 2020 je možné  pořádat svatby s účastí nejvýše ve stejný čas 100 osob. Od 25. května 2020 pak pro 300 osob. Následně bude v případě zachování příznivé epidemiologické situace navyšován maximální počet osob. Je třeba důsledně dodržovat hygienicko-protiepidemické požadavky.

Budou v létě dětské tábory?
Ano, pořádání dětských táborů bude umožněno. Pro více informací doporučujeme následující dokument, ve kterém jsou definovány hygienicko-protiepidemické požadavky.

CESTOVÁNÍ

Je povoleno cestovat do zahraničí?
Lidé mohou cestovat na zahraniční cesty a po návratu se musí prokázat až na výjimky negativním testem RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2, který není starší více než 4 dny nebo oznámit svůj vstup krajské hygienické stanici a na základě jejího rozhodnutí nastoupit do karantény v délce 14 dnů. Cestovní kanceláře mohou odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru, místo toho je jim umožněno vydávat poukazy. Preventivní karanténu nařizuje příslušná hygienická stanice a ukončuje praktický lékař a pacient musí mít negativní test na covid-19. Je nutné sledovat pravidla v ostatních zemích, zda je vůbec přicestovat do jiné země možné.

Za jakých podmínek můžu vycestovat?
Vycestovat lze v současné době za hranice bez omezení, avšak v řadě zemí platí zákaz vstupu cizincům, cestovní ruch tedy doposud nebyl obnoven. Proto je dobré sledovat rozcestník informací Ministerstva zahraničních věcí ČR k cestování do ostatních zemí. Obecně však i nadále platí, že Ministerstvo zahraničních věcí ČR nedoporučuje cestovat do zahraničí a popisuje některé varianty nezbytných cest.

Pokud pracuji v zahraničí, co pro mě platí pří překračování hranic?
Každý zahraniční pracovník, tzv. pendler, který překročí hranice směrem do země (na území ČR), by měl mít potvrzení o tom, že je COVID-19 negativní. Pokud ho nemá při překračování hranic, tak si ho do 4 dnů v České republice musí na své náklady nechat udělat (na příslušném odběrovém místě pro samoplátce). Mezitím je informován, že má omezit kontakt s lidmi, tzn. má omezený pohyb tak, aby si zařídil potřebné, neodkladné záležitosti (např. nákup, návštěvu doktora, samozřejmě i návštěvu odběrového místa na testy COVID-19). Po tuto dobu není sankcionován za opuštění místa bydliště za účelem neodkladných záležitostí. V tuto dobu musí dodržovat jistá karanténní opatření, ale není v nařízené povinné karanténě.
Jakmile obdrží výsledky testu, je postup následující: V případě negativního výsledku opět pokračuje dotyčný pendler v práci a může vycestovat. Test na koronavirus musí pendleři předložit na hranicích jednou za měsíc. V případě pozitivního testu půjde dotyčný do karantény, protože obdrží oficiální „Rozhodnutí o karanténě“. Karanténa je stanovena v délce 14 dní. Její porušení může být trestáno pokutou až do výše 3 miliony Kč. Karanténu nařizuje příslušná Krajská hygienická stanice.

Pokud po návratu ze zahraničí nastoupím do nařízené karantény a chtěl bych si udělat test, není vystoupení z karantény za účelem provedení testu pak jejím porušením?
Záleží na tom, zda vám byla hygienickou stanicí nařízena karanténa, tzn. obdržel/a jste oficiální „Rozhodnutí o karanténě“. Karanténa je pak stanovena v délce 14 dní. Její porušení může být trestáno pokutou až do výše 3 miliony Kč. Pokud však po návratu do 4 dnů absolvujete PCR test na covid-19, který je negativní, můžete se vrátit do práce. V čase bezprostředně po návratu, kdy čekáte na výsledky testu, máte omezený pohyb. Můžete si vyřídit neodkladné záležitosti (např. nákup, návštěvu doktora, samozřejmě i návštěvu odběrového místa na testy covid-19). Po tuto dobu nejste pokutován za opuštění místa bydliště. V tuto dobu je třeba dodržovat jistá karanténní opatření, ale nejde o nařízenou povinnou karanténu.

Jaký testu bude potřeba? Bude mi stačit Rapid test?
Nikoliv. Je proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2.

Proč je nutný PCR test?
Výsledky PCR bývají zpravidla k dispozici do 48 hodin a bývají pozitivní i před propuknutím příznaků, tedy je to metoda nejvhodnější k rychlému a spolehlivému odhalení, zda-li člověk není v daný moment nakažen a nešíří virus do svého okolí.

Na výsledky běžného testu se čeká několik dní (tři a více). Po tuto dobu musím být doma?
Po dobu čekání na výsledek testu je nutné dodržovat karanténní opatření, ale nejde o nařízenou povinnou karanténu. V čase bezprostředně po návratu, kdy čekáte na výsledky testu, máte omezený pohyb. Můžete si vyřídit neodkladné záležitosti (např. nákup, návštěvu doktora, samozřejmě i návštěvu odběrového místa na testy covid-19). Po tuto dobu nejste pokutován za opuštění místa bydliště.

Je v ČR dostatečný počet odběrových míst?
Počet odběrových míst průběžně roste, seznam najdete na stránkách MZ ČR.

Pokud si test po návratu ze zahraničí udělám, můžu karanténní opatření přerušit?
Pokud je proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, lze karanténní opatření přerušit, neboť nejde o karanténu, ale karanténní opatření spojené s návratem do ČR. Karanténní opatření se řídí zákonem o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.

Pokud se navracím ze zahraničí, jsem v karanténě a nechám si udělat PCR test, po zjištění negativního výsledku mohu karanténu ukončit?
Karanténa stanovená na základě „Rozhodnutí o karanténě“  se ukončuje v souladu s vydaným rozhodnutím Krajské hygienické stanice či poskytovatele zdravotních služeb tak, jak tomu bylo doposud.

Když budu chtít jako pendler jezdit do Německa každý den, kdy si musím nechat udělat test?
Pohyb přeshraničních pracovníků, tzv. pendlerů, je evidován hraniční kontrolou. Pokud pendleři pravidelně každých 30 dnů předloží lékařské potvrzení o negativním RT-PCR, mohou cestovat za prací každý den. Souhrnné podmínky k cestám do Německa naleznete zde.

Více informací přímo k pendlerům najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR.

Kde seženu informace ohledně situace v ostatních zemích?
Vycestovat lze v současné době za hranice bez omezení, avšak v řadě zemí platí zákaz vstupu cizincům, cestovní ruch tedy doposud nebyl obnoven. Proto je dobré sledovat rozcestník informací Ministerstva zahraničních věcí k cestování do ostatních zemí. Obecně však i nadále platí, že Ministerstvo zahraničních věcí nedoporučuje vycestovávat do zahraničí a popisuje některé varianty nezbytných cest.

Jak řešit odhlášení pojištění při pobytu v zahraničí, který přesáhl 6 měsíců, teď když jsem se musela vrátit?
Zákon je nastaven tak, že samotný základ pojistného při předčasném návratu z ciziny nelze odpustit. Pokud někdo ukončí tzv. „dlouhodobý pobyt“ dříve než uplyne oněch 6 měsíců, o nichž hovoří § 8 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., musí pojistné doplatit, jako by byl osoba bez zdanitelných příjmů, tj. 6 x 1971 Kč. Ministerstvo zdravotnictví se se zdravotními pojišťovnami snažilo nalézt v této situaci alespoň řešení pro to, aby takový dluh nebyl zatížen o penále a aby bylo možné jej automaticky rozložit do splátek, které pojištěnce nezatíží. V současnosti máme s pojišťovnami dohodu, že pokud požádáte o rozložení do splátek, mělo by vám to být umožněno. Zároveň pokud využijete institutu odstranění tvrdosti zákona, bude vám odpuštěno i penále. Pojišťovny tedy v těchto situacích zohlední složitost situace, umožní rozložení do splátek a prominou penále.

Jak mám ve výše uvedené situaci po návratu postupovat?
V případě, že jste se vrátil(a) předčasně z dlouhodobého pobytu v cizině, který nepřekročil lhůtu 6 měsíců pobytu (a zákon proto stanovuje povinnost doplatit veřejné zdravotní pojištění), obraťte se na zdravotní pojišťovnu, u které jste si v minulosti pojištění sjednával(a). Každá pojišťovna může mít nastaven jiný postup, proto je třeba, abyste situaci řešil(a) přímo s ní. Pojišťovna pojistné pravděpodobné neumožní odpustit, jelikož to ze zákona není možné, ale umožní rozložení do splátek a odpuštění penále.