Uvolňování a návrat do škol: jaká budou platit pravidla?

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy připravilo soubor hygienických a bezpečnostních pokynů pro školy a pro jejich fungování do konce školního roku.

class-5120412_1920

Na začátku května byly finalizovány materiály s bezpečnostními pravidly pro fungování škol, které budou nyní distribuovány do škol a zřizovatelům. Na materiálech úzce spolupracoval vládní rezort školství s rezortem zdravotnictví a jeho pracovní skupinou pro řízení uvolňování karanténních opatření v čele s epidemiologem Rastislavem Maďarem.
Pro každý vzdělávací stupeň byl pak vydán samostatný manuál s individuálními pravidly, které by právě v dané sekci měly být proveditelné a účinné.
Příručka pro mateřské školy obsahuje i úpravu cesty do školy a ze školy, kdy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky, dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). V prostorách mateřských škol se pak doporučuje organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu mateřské školy. Přesná pravidla naleznete zde.
Pravidla ohledně cesty do a ze školy platí i pro základní školy. Vedle toho jsou stanoveny pokyny pro chování se v budově, přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor je nutné organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy. Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru). Ve společných a venkovních prostorách se mohou v lichých/sudých přestávkách střídat například třídy lichých/sudých ročníků. Pokud je to možné, doporučuje se trávit přestávky venku. Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu musí nasadit roušky. Manuál naleznete zde. Speciální pravidla jsou samostatně také dána pro základní umělecké školy.

Soubor pravidel pro provoz středních škol a konzervatoří naopak stanovuje zákaz vstup do budovy školy doprovázejícím osobám a umožňuje jej pouze žákům. Rámcová pravidla pro stravování žáků a další pokyny naleznete přímo v manuálu.
V rámci vyšších odborných škol platí, že maximální počet studentů ve skupině je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden student v lavici v učebně. Složení skupin stanoví ředitel školy s ohledem na předměty či zkoušky v rámci absolutoria. Přesná pravidla pro fungování VOS nalezte zde. Samostatný soubor pak byl vytvořen pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školy, které realizují jednoleté pomaturitní studium.
Fungovat mohou nyní i za speciálních podmínek školská poradenská zařízení. Pokyny pro ochranu zdraví jsou stanoveny i v rámci provozu domovů mládeže a internátů, které platí v období do konce školního roku.  Otevřená mohou být i střediska volného času, jejichž provoz je možné obnovit podle usnesení vlády znovu od 11. května, a to za dodržování speciálních podmínek.
Detailní harmonogram uvolňování v oblasti školství naleznete přímo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.