Úhrada testů na přítomnost viru SARS-CoV-2 v rámci povinného testování ve zdravotních a sociálních službách

Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči a všem poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory nebo domovů se zvláštním režimem, poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím odlehčovací služby v pobytové formě a poskytovatelům sociálních služeb v zařízení týdenního stacionáře nebo chráněného bydlení je dle platného mimořádného opatření (č.j. MZDR 32802/2021-2/MIN/KAN ve znění mimořádného opatření č.j. MZDR 32802/2021-3/MIN/KAN) nařízeno nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření a následně s frekvencí jedenkrát za 7 dní provést preventivní vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS CoV-2 prostřednictvím rychlých antigenních testů (RAT) provedených zaměstnancem, který je zdravotnickým pracovníkem, nebo poskytovatelem zdravotních služeb, s nímž má uzavřenu smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb, nebo jiným poskytovatelem zdravotních služeb, se kterým uzavře za účelem provedení rychlých antigenních testů (RAT) smlouvu o poskytování zdravotních služeb, u všech svých zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb; za zaměstnance se pro účely tohoto opatření považují i osoby vykonávající činnost ve prospěch poskytovatele na základě jiného než s ním uzavřeného pracovněprávního vztahu, včetně dobrovolníků. Mimo jiné mimořádné opatření uvádí také určité výjimky z testování zaměstnanců (viz Testování zaměstnanců lůžkových sociálních zařízení).

Náklady na provedení opatření nese podle zákona ten, komu jsou uloženy. Jestliže je tedy povinnost otestovat zaměstnance uložena poskytovateli, nese náklady on (testy by následně měly být proplaceny z veřejného zdravotního pojištění). Zaměstnanec má podle uvedeného mimořádného opatření pouze povinnost podrobit se.

Ve zvláštním případě, pakliže by si zaměstnavatel určil testování na přítomnost SARS-CoV-2 jako opatření k ochraně zdraví zaměstnanců na pracovišti nad rámec uvedeného mimořádného opatření, je povinen ono testování zcela uhradit bez úhrady z veřejného zdravotního pojištění.