Pro zdravotníky

Národní strategie molekulárně – biologické surveillance SARS-CoV-2 vč. seznamu sekvenačních pracovišť

Monoklonální protilátky v léčbě covid-19

Aplikaci monoklonální protilátky proti covid-19 doporučujeme zvážit u každého nově infikovaného jedince nad 12 let a nad 40 kg. Zvážení míry rizika je vždy na ošetřujícím lékaři. Ve stanovisku je uveden pouze výčet nejčastějších a nejzávažnějších rizikových faktorů spojených se závažným průběhem covid-19.

Očkování

Cizojazyčné dotazníky před očkováním

Stanoviska

Stanovisko Laboratorní skupiny COVID, kdy lze hodnotit pacienta s pozitivním výsledkem PCR jako pravděpodobně neinfekčního

Stanovisko výboru ČSARIM – aktuální stav dostupnosti a poskytování intenzivní péče v rámci pandemie onemocnění covid-19

Metodické pokyny a doporučení

Metodický pokyn k jednotnému postupu krajských hygienických stanic při rozhodování o dalším postupu u osob očkovaných proti nemoci covid-19

Informace Ministerstva zdravotnictví k uznávání onemocnění covid-19 za nemoc z povolání

Doporučení Státního zdravotního ústavu pro zdravotníky a zdravotnická zařízení ve vztahu ke covid-19

Doporučení k používání respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany pro vybrané profese

Doporučený postup Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie covid-19 (pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte)

Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR k jednotnému postupu krajských hygienických stanic při rozhodování o nařízení karanténních opatření osobám, které byly v úzkém kontaktu s osobou, u které bylo laboratorním vyšetření prokázáno onemocnění covid-19 a během tohoto úzkého kontaktu obě osoby použily náležitou ochranu dýchacích cest

Metodické doporučení k přítomnosti zákonných zástupců u nezletilých pacientů v době nouzového stavu

Nakládání s těly zesnulých osob s potvrzenou nákazou covid-19

Algoritmy a management

Pomůcka ke zvládnutí epidemie covid-19 pro domovy sociálních služeb

Pomůcka byla zpracována Centrem biologické ochrany Těchonín a Integrovaným centrálním řídícím týmem Chytré karantény Ministerstva zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí.