Pro zdravotníky

Organizační opatření VZP ČR č. 1/2022 v souvislosti s onemocněním covid-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 (indikace, vykazování a úhrada odběrů a diagnostického PCR)

Národní strategie molekulárně – biologické surveillance SARS-CoV-2 vč. seznamu sekvenačních pracovišť

Monoklonální protilátky v léčbě covid-19

Aplikační centra monoklonálních protilátek a antivirotik

Očkování

Cizojazyčné dotazníky před očkováním

Stanoviska

Stanovisko Laboratorní skupiny COVID, kdy lze hodnotit pacienta s pozitivním výsledkem PCR jako pravděpodobně neinfekčního

Stanovisko výboru ČSARIM – aktuální stav dostupnosti a poskytování intenzivní péče v rámci pandemie onemocnění covid-19

Metodické pokyny a doporučení

Metodický pokyn pro krajské hygienické stanice a Hygienickou stanici hlavního města Prahy k nařizování izolace a dalších protiepidemických opatření v souvislosti s onemocněním covid-19, s účinností od 19. 2. 2022

Doporučení Státního zdravotního ústavu pro zdravotníky a zdravotnická zařízení ve vztahu ke covid-19

Doporučení k používání respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany pro vybrané profese

Doporučený postup Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie covid-19 (pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte)

Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR k jednotnému postupu krajských hygienických stanic při rozhodování o nařízení karanténních opatření osobám, které byly v úzkém kontaktu s osobou, u které bylo laboratorním vyšetření prokázáno onemocnění covid-19 a během tohoto úzkého kontaktu obě osoby použily náležitou ochranu dýchacích cest

Metodické doporučení k přítomnosti zákonných zástupců u nezletilých pacientů v době nouzového stavu

Nakládání s těly zesnulých osob s potvrzenou nákazou covid-19

Algoritmy a management

Covid-19 jako nemoc z povolání

Informace Ministerstva zdravotnictví k uznávání onemocnění Covid-19 za nemoc z povolání

Nejčastější otázky odškodnění za prodělání onemocnění covid-19 jako nemoci z povolání

Pomůcka ke zvládnutí epidemie covid-19 pro domovy sociálních služeb

Pomůcka byla zpracována Centrem biologické ochrany Těchonín a Integrovaným centrálním řídícím týmem Chytré karantény Ministerstva zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí.