Přehled informací pro poskytovatele zdravotních služeb včetně odkazů na webové stránky

Poskytovatel zdravotních služeb (PZS) v roli poplatníka (podávání daňových přiznání, placení daní) 
Od pondělí 16. března si můžete odložit některé daňové povinnosti na základě žádostí o posečkání úhrady daně, žádostí o úpravu (snížení) záloh anebo o výjimku z jejich placení, žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení, žádostí o prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání: 

 • Úprava (snížení) záloh anebo výjimka z jejich placení 
 • Odpuštění sankcí v případě prodlení 
 • Žádat lze dle pokynů zveřejněných Generálním finančním ředitelstvím ve Finančním zpravodaji 
 • K prominutí pokuty za opožděné daňové přiznání dochází plošně pro všechny daňové subjekty, pokud se na základě individuální žádosti alespoň částečně promine úrok z prodlení nebo dojde k posečkání úhrady daně. 
 • Nově se u žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení odpouští správní poplatky placené Finanční i Celní správě pro všechny žádosti podané do 31. července 2020 
 • Prodloužení lhůty pro některá daňová přiznání  
 • U přiznání k dani z příjmů fyzických a právnických osob není třeba do 1. července 2020 individuálně žádat o prodloužení lhůty 
 • Žádost o prodloužení lhůty nelze aplikovat u DPH (viz níže)  

Jak poplatníkům (platí i pro PZS) uleví generální pardon ministryně financí? 

Daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají nejpozději do 1. července 2020. Toto platí zcela automaticky bez žádosti

Plošně prominuty budou červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. Červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha v případě pololetních plátců), se nebude vůbec hradit. Prominutím zálohy nedochází k prominutí samotné daně. 

Plošné prominutí se bude nově týkat i pozdě podaného daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či pozdě uhrazené daně z nabytí nemovitých věcí nebo zálohy na tuto daň v termínu do 31. července 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno a daň či záloha zaplaceny nejpozději do 31. srpna 2020. V těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání u daně z nabytí nemovitých věcí. 

Jak budou postupovat plátci DPH (platí i pro PZS, pokud jsou plátci DPH) 

Pokud nebude možno podat v termínu kontrolní hlášení k DPH, budou pokuty za jeho pozdní podání řešeny následovně: 

 • Bez výzvy správce daně budou automaticky prominuty pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení v hodnotě 1.000 Kč vzniklé za období od 1. března do 31. července 2020 
 • Některé další pokuty za pozdní podání kontrolního hlášení v tomto období budou promíjeny na individuální žádost plátce z důvodů souvisejících s koronavirem  

Dojde-li k pozdnímu podání daňového přiznání k DPH, bude postupováno následovně: 

 • Kromě prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání plošně zavedeného pro všechny daňové subjekty za podmínek uvedených výše dochází k  automatickému prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně i u plátců, kterým byla na základě individuálně podané žádosti alespoň částečně prominuta pokuta za nepodání kontrolního hlášení (10, 30, 50 tisíc Kč) z důvodů souvisejících se šířením koronaviru. A to za předpokladu, že toto opožděné daňové přiznání bude podáno nejpozději v den, kdy bylo podáno i související opožděné kontrolní hlášení. 

Jak je to během koronavirové krize s EET? (platí i pro PZS) 

Ve Sbírce zákonů byla dne 27. března 2020 zveřejněna novela zákona o evidenci tržeb (zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu), která s  účinností k tomuto datu fakticky pozastavuje povinnost evidence tržeb, a to po dobu stavu nouze a následujících tří měsíců. Po tuto dobu nebude muset žádný poplatník evidovat své tržby a tato povinnost nebude nikterak kontrolována. Jedná se o krok s cílem omezit návštěvy Finančních úřadů poplatníky, kteří mají začít evidovat tržby, a předejít komplikacím při zajišťování technické podpory nebo aktualizaci certifikátů stávajícím evidujícím. 

Co pro poplatníky připravuje Ministerstvo financí? (platí i pro PZS) 

Ministerstvo financí připraví novelu zákona o daních z příjmů, díky které budou moci poplatníci nově uplatňovat svou daňovou ztrátu zpětně v předchozích 2 letech. V případě vyměření ztráty na dani z příjmů fyzických a právnických osob za zdaňovací období započaté v roce 2020 tak bude umožněno tuto ztrátu odečíst od základu daně za zdaňovací období roku 2019 a 2018, díky čemuž získají poplatníci zpět daň za tyto roky. Uplatnit ztrátu bude možné na základě dodatečného daňového přiznání u přiznání za roky 2019 a 2018. Vzniklý přeplatek bude na základě žádosti vrácen. 

Co poplatníkům doporučuje Ministerstvo financí? (platí i pro PZS) 

Daňoví poplatníci by měli upřednostnit jiný než osobní kontakt s Finanční správou a využívat co možná nejvíce dálkové formy komunikace, tedy podávat daňová přiznání prostřednictvím datové schránky, přes aplikaci Elektronická podání pro Finanční správu nebo poštou. Od pondělí 16. 3. 2020 jsou pracoviště Finanční správy přístupná pro veřejnost v rozsahu úředních hodin podatelen. Kontakt s  veřejností bude probíhat v prostorách určených správcem daně (finančním úřadem, územním pracovištěm). Více informací ZDE

Kde mohou poplatníci získat další informace? (platí i pro PZS) 

Byly zřízeny telefonní infolinky, které budou v provozu v pracovních dnech v době 9:00 – 17:00 hodin pro zodpovídání dotazů souvisejících s  opatřeními k aktuální situaci. Krizová infolinka Finanční správy je dostupná na telefonním čísle 225 092 392. Přehled jednotlivých daňových opatření, jejich dopady a další pravidelně aktualizované informace týkající se koronaviru jsou k dispozici také na specializovaných stránkách Ministerstva financí a Finanční správy

Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/pruvodce-pro-danove-poplatniky-v-souvisl-37856 

Jaká další opatření pro podnikatele schválila vláda? (platí i pro PZS) 

Vláda rozhodla o šestiměsíčních prázdninách v placení zdravotního a sociálního pojistného pro všechny živnostníky. Cílem opatření je stabilizovat zejména nejohroženější, tedy nízkopříjmové OSVČ. Zároveň ale částečně uleví i těm, kteří na pojistném odvádějí více než zákonem stanovené minimum. Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ nebudou muset v  období března až srpna 2020 platit měsíční zálohy na pojistné. Následně, ve vyúčtování za rok 2020 bude jejich odvod snížen o těchto šest měsíců, a to částku ve výši minimálních pojistných

To konkrétně znamená, že OSVČ, které mají podnikání jako hlavní činnost, za těchto 6 měsíců ušetří 29 376 Kč, tedy šestinásobek minimálních pojistných (4 896 Kč). Toto opatření jim nejenom zlepší cash-flow v období nouzového stavu, ale odpadne jim také administrativa spojená s placením pojistných. 

U OSVČ, které už za období března 2020 své zálohy zaplatily, budou tyto platby využity nejdříve na jiné splatné závazky a po tom jako předplacená platba na měsíc září. 

Budou mít OSVČ kvůli tomuto opatření nižší důchod? (platí i pro PZS) 

Doba od března do srpna se i nadále započítává pro důchodové nároky. Bude se k ní přihlížet stejně, jako byste odváděl/a zálohy stanovené pro rok 2019. 

Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/zivnostnici-usetri-na-pojistnem-37960 

Zdroj: https://www.mpsv.cz/web/cz/osvc-info 

Nabídka pro poskytovatele sociálních služeb 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (dále jen „MPSV“) realizuje v  rámci Operačního programu Zaměstnanost systémový projekt Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociálních služeb, reg. č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_017/0006219. Projekt je podpořen z finančních prostředků Evropského sociálního fondu i státního rozpočtu České republiky. 

Zdroj:https://www.mpsv.cz/web/cz/-/nabidka-pro-poskytovatele-socialnich-sluzeb-s-nadstandardni-praxi-v-oblasti-rizeni-kvality 

https://www.mpsv.cz/documents/20142/559892/NABÍDKA+PRO+POSKYTOVATELE+dvojka.pdf/7d1c0de3-b68f-0962-3eb2-4a41b1e9f221

Informační linka pro podnikatele ke COVID 

Telefonní číslo 224 854 444 – Speciální informační linka pro živnostníky a podnikatele byla o víkendu spuštěna v souvislosti s nouzovým stavem vyvolaným pandemií koronaviru. 

Další odkazy na důležité weby platné i pro PZS 

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Letak_2020-03-26_Liberacni-balicek-danovych-opatreni-kvuli-koronaviru.pdf

Vláda České republiky 

Vyhlášení nouzového stavu – co aktuálně platí  

informace ze dne 26. 3. 2020 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/zadatele-o-davky-nebudou-muset-na-urady–navrhuje-vlada–schvalila-i-dotacni-program-na-osetrovne-pro-osvc-180635/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/#Zdravotnictvi
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/prehled-kontaktu-a-zdroje-informaci-180607/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/aktualni-informace-ke-koronaviru-sars-cov-2-puvodne-2019-ncov-179250/

Ministerstvo průmyslu a obchodu podpoří výrobu zdravotnických prostředků a vývoj a nasazení nových technologií pro boj proti koronavirové nákaze. Nové programy schválila v pondělí vláda. 

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-podporuje-ceske-firmy-v-boji-s-covid-19–schvaleny-nove-programy–253656/ 

Agentura CzechInvest spouští webovou platformu Spojujeme Česko. Firmy na ní mohou v době, kdy je ohrožuje šíření viru covid-19 nabízet pomoc státu i sobě navzájem. 

Často kladené otázky (platí i pro PZS)  

Pod tímto odkazem najdete zodpovězené např. tyto otázky (všechny informace byly vydány dne 27. 3. 2020) 

Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky

Do kdy musím podat daňové přiznání? 

Jak je to s ošetřovným, když jsou zavřené školy? 

Jak je to s 15 tisíci Kč měsíčně pro OSVČ? 

Můžu získat bezúročný úvěr na podnikání? 

Bude stát kompenzovat náhrady mezd? 

Jsem OSVČ, musím teď platit zdravotní a sociální pojistné? 

Když se posouvá datum podání daňového přiznání, platí toto i pro přehledy ČSSZ? 

Dostal jsem se do finanční nouze, mám možnost nějaké pomoci od státu? 

Termín Přehledu OSVČ za rok 2019 pro zdravotní pojišťovnu se také posouvá? 

Dostal jsem se do finanční nouze, mám možnost nějaké pomoci od státu? 

Jsem OSVČ, musím teď platit zdravotní a sociální pojistné? 

Musím platit zálohy na daně? 

Nyní se nemusí evidovat tržby? 

Do kdy musím podat daňové přiznání? 

Jak je to s ošetřovným, když jsou zavřené školy? 

Když se posouvá datum podání daňového přiznání, platí toto i pro přehledy ČSSZ? 

Můžu získat bezúročný úvěr na podnikání? 

Bude stát kompenzovat náhrady mezd?