Přehled datových reportů, podkladových materiálů a analýz pro hodnocení epidemie covid-19 v ČR

Vážení uživatelé,
v této sekci portálu naleznete ucelený přehled vybraných denních datových exportů a analytických podkladů, které byly a jsou Ministerstvem zdravotnictví ČR (MZ ČR) ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi (KHS), Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) a Státním zdravotním ústavem (SZÚ) připravovány pro hodnocení epidemie covid-19. Reagujeme tak na četné podněty k ucelenému zveřejnění analytických materiálů přehledně na jednom místě, neboť publikace podkladů v různých formách (zprávy, reporty, přednášky) není přehledná. Primární zdrojem všech dat v této sekci jsou data sbíraná zmíněnými organizacemi, zejména v Informačním systému infekční nemoci (ISIN). Sekce je zaměřena na datové podklady a informační materiály, neobsahuje materiály koncepční povahy, jako jsou národní strategie či metodiky.

O uvolňování a publikaci jakýchkoli dat týkajících se epidemie covid-19 rozhoduje MZ ČR. MZ ČR je ústředním orgánem státní správy pro rezort zdravotnictví a v souladu s výkonem státní správy a plnění úkolů v ochraně a podpoře veřejného zdraví ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, spolu s KHS vytvořilo systém k zajištění povinného hlášení, evidence a analýzy výskytu infekčních nemocí v České republice – Informační systém infekční nemoci. KHS jsou spolu s MZ ČR společnými správci tohoto systému, jeho zpracovateli jsou SZÚ a ÚZIS ČR).

Primárními výstupy systému jsou denní statistická hlášení generovaná ze systému ISIN – modul LAB a KHS a dále ze systému ISIN klinika. Data shrnují aktuální epidemiologické parametry a jejich vývoj se zaměřením na různé skupiny obyvatel, vývoj hospitalizací, příjmů a propouštění, dále též základní trendy aplikovaných modalit léčby u pacient s COVID-19. Epidemiologické reporty kvantifikují vývoj v jednotlivých regionech, shrnují hlavní epidemické události dle hlášení KHS a umožňují interaktivní analýzu situace v jednotlivých okresech a obcích. Denní hlášení generuje ÚZIS ČR, který z nich zároveň tvoří otevřené datové sady k zveřejnění na internetu a všechny aktualizace analytického internetového zpravodajství, zejména na portálech https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 a /. Reporty jsou jednou až dvakrát denně předávány vedení MZ ČR, vedení sekce hlavní hygieničky, vedení SZÚ, centrálnímu řídícímu týmu COVID-19 a vedoucím všech odborných skupin MZ ČR. Tato data jsou základem pro činnost odborných skupin a dále slouží pro zpracování oficiálních zpráv sekcí hlavní hygieničky a pro komunikaci této sekce s nadřízenými orgány a kraji.

Nově vytvořená sekce přináší ucelený přehled materiálů za období srpen až říjen 2020 a bude pravidelně doplňována o materiály nové. Rovněž v dohledné době plánujeme doplnění starších období. Sekce je dělena na následující hlavní části:

Vybrané koncepční materiály, zprávy a manuály týkající se SW vývoje centrálního informačního systému ISIN; vývoj ISIN vychází z koncepce schválené na jaře 2020 a postupně implementuje nové funkcionality a moduly.

Nejnovější verze informační koncepce, přehledy publikovaných datových sad a nástrojů informačního servisu pro vybrané subjekty, samosprávy apod.

Oficiální zprávy MZ ČR a souhrny vytvářené sekcí hlavní hygieničky ČR pro informování vlády ČR, nadřízených orgánů, KHS a krajů.

Oficiální zprávy MZ ČR na základě exportů aktuálních dat z ISIN, popis situace v regionech ČR a v zahraničí.

Denní přehledy dat o vývoji epidemiologických parametrů a parametrů souvisejících s hospitalizacemi pacientů s COVID-19 (vybraná primární data; více též datové sady zde).

Analytické zprávy, stručné souhrny denních hlášení po týdnech, interní prezentace pro jednání centrálního řídícího týmu a související prezentace.

Výběr veřejných prezentací o vývoji epidemie COVID, včetně zpráv a prezentací pro zdravotní výbor Poslanecké sněmovny PČR a pro Senát PČR.