Pracovnělékařské služby v souvislostech s šířením koronaviru SARS CoV-2

Provádění vstupních a periodických pracovnělékařských prohlídek
Dne 23. března 2020 bylo vydáno usnesení Vlády České republiky č. 280. Usnesením vláda nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, lze u zaměstnanců, jejichž pracovně právní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření, nahradit čestným prohlášením (níže v příloze) posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Usnesením dále vláda nařizuje, že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů. V případě dodržení těchto nařízení nehrozí od kontrolních orgánů žádné sankce. Doplňujeme, že předmětné usnesení upravuje výhradně postup u vstupní pracovnělékařské prohlídky a u těch periodických prohlídek, jejichž rozsah je upraven vyhláškou č. 79/2013 Sb.

Pro informaci doplňujeme, že sankce nehrozí ani v případě vzniku nemoci z povolání u „propadlých“ lhůt periodických pracovnělékařských prohlídek. Dodržení lhůt jednotlivých pracovnělékařských prohlídek není stěžejním kritériem při ověřování podmínek vzniku nemoci z povolání.