Požadavky na restaurace, kavárny, bary a další provozovny stravovacích služeb (vnitřní prostory) vč. provozů stravovacích zařízení v nákupních centrech nad 5 000 m plochy

 • Při vstupu do restaurace a na venkovní zahrádku zajištěna možnost dezinfekce rukou pro hosty.
 • Dezinfekce židlí a stolů bude probíhat v případě obsluhy personálem před usazením každé nové skupiny zákazníků. • Nošení roušek obsluhujícím personálem je povinné.
 • Nošení roušek hosty je povinné s výjimkou konzumace u stolu. Klient musí mít roušku vždy, když se vzdálí od stolu a ve všech společných prostorách.
 • Provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry (s výjimkou společné skupiny hostů) včetně čekací zóny restaurace.
 • Provozovatel postupuje tak, aby zajistil dodržování všech stanovených preventivních opatření i ze strany hostů (nadměrná konzumace alkoholu může vést k ignoraci prevence a ohrožování ostatních hostů i personálu infekční nemocí).
 • Zahrádka bude umístěná tak, aby sedící hosté ve kterékoliv její části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, není-li na místě solidní bariéra bránící šíření sekretů a kapének z dýchacích cest.
 • Je zakázán provoz ve vnitřních prostorách těchto provozoven od 23:00 do 6:00. V této době je možné nadále realizovat prodej přes výdejní okénko.

Další požadavky na provozovatele:

 • zajistěte minimální fyzický kontakt mezi lidmi, a to zejména ve vnitřních prostorách provozoven;
 • pokud to je proveditelné, nastavte režim práce ve vnitřních prostorách provozovny tak, aby pracovní prostory při výkonu práce jednotlivých pracovníků umožňovaly co největší možný vzájemný odstup;
 • případnou úpravou provozních podmínek a režimu zajistěte minimální odstup 1,5 m mezi zákazníky navzájem a mezi skupinami zákazníků:
  • uvnitř provozovny (s výjimkou hostů u stejného stolu),
  • ve frontě,
  • u terminálů,
  • u pokladen,
  • u výdeje.
 • v provozovnách, kde je to provozně proveditelné zajistěte co největší odstup mezi obsluhujícím personálem a zákazníkem (například provoz pokladen, objednávkové terminály, výdeje, atd.);
 • osobní ochranné prostředky použité k zakrytí dýchacích cest musí být udržovány v čistotě, musí být podle svého charakteru v předem nastavených pravidelných intervalech měněny a vhodným způsobem hygienicky likvidovány nebo dekontaminovány – k těmto účelům vytvořte vnitřní pokyn, aby s rouškami bylo zacházeno bezpečným způsobem;
 • je nutné zabránit nadměrnému přeplnění provozovny – v případě potřeby a podle vhodnosti vymezte koridory pro pohyb hostů v provozovně (například barevnými samolepícími páskami apod.);
 • ve všech provozovnách včetně venkovních zahrádek zajistěte odstup stolů tak, aby vzdálenost osob sedících u různých stolů byla min. 1,5 metru;
 • režimová opatření zpracujte do vnitřních pokynů a proškolte personál;
 • udržujte veškerá zařízení a prostory v čistotě a dodržujte běžné hygienické/sanitační postupy zavedené v provozovně podle stávající legislativy;
 • obyčejné detergenty a čistící a sanitační prostředky používané podle návodu a schválené pro tyto účely působí podpůrně i v rámci prevence šíření SARS-CoV-2;
 • dekontaminace použitého nádobí, příborů a sklenic, které nejsou jednorázové, probíhá podle standardního provozního řádu restaurace. Během procesu mytí/oplachování je doporučeno dodržování teplot nad 60°C;
 • dbejte na zvýšenou frekvenci úklidu a sanitaci prostor pro zákazníky. Úklid toalet by měl být prováděn nejlépe každou hodinu. Zajistěte, aby na toaletách byl vždy dostupný toaletní papír, a v prostorách pro umývání rukou, aby byly dostupné papírové utěrky či ubrousky a možnost dezinfekce rukou;
 • zvýšenou pozornost věnujte pravidelnému úklidu a mytí stolů, případně židlí a dalších předmětů, kterých se dotýkají či s nimi manipulují zákazníci;
 • po celou pracovní dobu dbejte na časté umývání rukou mýdlem pod tekoucí pitnou vodou a zajistěte, aby bylo k jejich utírání vždy dostatek jednorázových ubrousků nebo ručníků. Umývání rukou personálu by mělo být nastaveno s ohledem na charakter vykonávané činnosti. Doporučeno je minimálně každých 60 minut, vždy však po manipulaci s rizikovými materiály a předměty (např. přepravními bednami, dokumenty od dodavatele při předávkách, platebními kartami, penězi apod.);
 • důrazně upozorněte personál, že použití dezinfekce na ruce nenahrazuje pravidelné a časté mytí rukou vodou a mýdlem!;
 • zaměstnanci provozovny nesmí vykazovat příznaky jakéhokoliv akutního respiračního či střevního onemocnění (zvýšená tělesná teplota, rýma, kašel, časté kýchání a smrkání, průjem, zvracení apod.). Zajistěte kontrolu dodržování tohoto důležitého pokynu vedoucím směny. Nemocný personál nesmí mít přístup na pracoviště provozovny!;
 • v prostorách provozovny, pokud to provozní a hygienické podmínky umožňují, často větrejte a udržujte, pokud možno otevřená okna. V případě, že v provozovně používáte vzduchotechniku ve všech prostorách, zvyšte výměnu vzduchu (zvýšit výkon vzduchotechniky, u systémů řízených kontrolou koncentrace CO2, snížit práh spínání např. na 400 – 600 ppm). Vzduchotechniku se doporučuje zapínat cca 2 hodiny před začátkem provozu, vypnout/nepoužívat rotační výměníky tepla (včetně entalpických výměníků vlhkosti). Využívejte všechny možnosti podtlakového odvětrávání (ventilátory) ve všech prostorách, na toaletách i v kuchyňských prostorech;
 • vypněte/nepoužívejte recirkulační systémy (které nepřivádí čerstvý vzduch) – např. klimatizační split jednotky. Nepoužívat čističky vzduchu, které nemají hepa filtr (http://www.szu.cz/tema/prevence/pravidla-pro-vetrani-a-pouzivani-vzduchotechniky-v).
 • vhodným způsobem informujte o dodržování vysokého stupně osobní hygieny zákazníky/spotřebitele / provozovny (například letáčky na stolech, vývěsky u vchodů do provozovny, informace s upozorněním na toaletách) jako prevence všech respiračních a střevních onemocnění;
 • obsluhující personál by měl minimalizovat manipulaci s penězi (bankovkami a mincemi), upřednostňována by měla být bezkontaktní platba platebními kartami či mobilním telefonem;
 • opakovaně školte zaměstnance v pravidlech k dodržování osobní a provozní hygieny!!!;
 • věnujte zvýšený dohled nad prováděním běžné dezinfekce, dezinsekce a deratizace v souladu s nastaveným sanitačním plánem provozovny!;
 • v provozovně a zejména na toaletách vyvěste plakáty propagující mytí rukou!!! V případě potřeby lze informační letáky stáhnou na webových stránkách Státního zdravotního ústavu, případně krajských hygienických stanic: