Omezení použití čestných prohlášení do 31. prosince 2020

Na základě usnesení vlády ze dne 7. prosince 2020 č. 1291, o změně krizového opatření, vyhlášeného pod
č. 512/2020 Sb., došlo ke změně dosavadního usnesení vlády č. 1049 ze dne 16. října 2020, vyhlášeného pod
č. 418/2020 Sb., a to tak, že čestná prohlášení, na které je možné pohlížet jako na posouzení zdravotní způsobilosti k práci osob ucházejících se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, při stanovení okruhu těchto osob podle bodu I. odst. 1, 2 usnesení vlády, bylo možné použít nejdéle do 31. prosince 2020 do 23.59 hod.

Doplňuji, že usnesením vlády č. 1373 bylo stanoveno, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která byla platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata. Dané není možné chápat jako „prodloužení“ datového omezení (do 31. prosince 2020) použití čestných prohlášení. Od 1. ledna 2021 již není možné, aby u fyzických osob ucházejících se o zaměstnání, byl použit institut čestného prohlášení. Od tohoto dne platí ustanovení § 59 zákona č. 373/2011 Sb. a je nutné, aby byla u zmíněných uchazečů o zaměstnání provedena vstupní prohlídka za podmínek uvedených v § 59 odst. 1 písm. b) zákona.

Omezení možnosti použití čestného prohlášení nemá vliv na další ujednání usnesení vlády – článek II a III usnesení vlády č. 1049 zůstal v platnosti bez změny.

Doplňujeme, že ustanovení § 57 odst. 1 písm. c) bod 1. zákona č. 373/2011 Sb. specifikuje, že poskytovatel pracovnělékařských služeb je povinen provádět v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem podle § 60
a jinými právními předpisy pracovnělékařské prohlídky a § 57a odst. 1 cit. zákona specifikuje, že poskytovatel pracovnělékařských služeb, který má uzavřenou smlouvu se zaměstnavatelem podle § 54 odst. 2 písm. a), může některou součást pracovnělékařských služeb uvedených v § 53 odst. 1 zajišťovat prostřednictvím jiného poskytovatele pracovnělékařských služeb (dále jen „pověřený poskytovatel“) na základě písemné smlouvy s ním uzavřené, pokud je takový postup dohodnut v písemné smlouvě se zaměstnavatelem; tím nesmí být dotčen postup podle § 42 odst. 1.