Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun

Zákon byl 9. dubna 2020 schválen Parlamentem, nabyl účinnosti a Finanční správa proto zahájila přijímání žádostí. Pětadvacítka bude administrována Finanční správou a jejím cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. O jednorázový příspěvek si však mohou požádat až do 29. června, proto žadatelé nemusí za všech okolností s žádostmi spěchat.

Co to je kompenzační bonus?
Jedná se o jednorázový daňový bonus vyplácený finančními úřady

Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků:
Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).

Ministerstvo financí v pátek 17. 4. 2020 oznámilo záměr program Pětadvacítka prodloužit. Kolik mohu získat?
Částka je 25 000 Kč jednorázově, tj. 500 Kč za každý den, kdy jsou splňovány podmínky pro přiznání bonusu. Pokud osoba po nějakou dobu nesplňuje uvedenou podmínku (např. nebyla po celou dobu OSVČ), bonus se odpovídajícím způsobem krátí.

Jaké podmínky musí být splněny?
Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (typicky živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce a podobně).

Vykonávaná činnost je činností hlavní.

Vykonávaná činnost může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání.

OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání).

OSVČ prohlásí, že nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády (a to zejména z některého z důvodů, jako je nutnost uzavřít provozovnu nebo omezit její provoz, karanténa OSVČ nebo jejího zaměstnance, péče o dítě, omezení poptávky po výrobcích nebo službách poskytovaných OSVČ či omezení nebo ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon činnosti).

Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.

Jak mohu požádat?
Žádám na finančním úřadu, kde podávám daňové přiznání k dani z příjmů: ideálně elektronicky (emailem, přes Daňový portál – Elektronická podání pro Finanční správu či datovou schránkou), lze i v listinné podobě (zaslat poštou, zanést na úřad, kde jsou umístěny speciální sběrné boxy)

Formulář je dostupný na webu Finanční správy

Co žádost obsahuje?
Kromě základních identifikačních údajů žadatele bude potřeba i číslo bankovního účtu, kam se bonus zašle (může to být i účet jiné osoby, které důvěřuji (např. příbuzný); musí jít o účet u poskytovatele platebních služeb vedený v české měně

  • Počet dní, za které jsou splněny podmínky pro přiznání kompenzačního bonusu
  • Čestné prohlášení, že splňuji podmínky pro přiznání bonusu

Musím bonus zahrnout do daňově uznatelných příjmů?
Ne, bonus se nedaní a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojistnému

Kde najdu podrobnosti?
Tiskovou zprávu MF k stávajícímu návrhu zákonné úpravy najdete ZDE, dosavadní nejčastější otázky a odpovědi najdete zde.

Jaký je vztah kompenzačního bonusu k sociálním dávkám?
Bonus je započitatelným příjmem pro stanovení nároku na dávky vyplácené podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a zákona upravujícího státní sociální podporu. V měsíci, kdy je vyplacen kompenzační bonus, nelze přiznat nárok na podporu v nezaměstnanosti

Pokud mám souběh OSVČ a s.r.o., je to v pořádku?
Společnost s ručením omezením není překážkou pro vyplacení kompenzačního bonusu, pokud je daný člověk (jednatel) současně aktivní OSVČ a splňuje podmínky programu Pětadvacítka.

Pokud jsem OSVČ na vedlejší činnost a současně vykonávám práci na DPP nebo DPČ, mohu žádat o kompenzační bonus?
Na kompenzační bonus v maximální výši 25 tisíc korun dosáhne i člověk, který pracuje na dohodu o práci mimo pracovní poměr s odměnou do 10.000 korun měsíčně a současně je aktivní OSVČ i na vedlejší činnost. V tomto případě hovoříme o zaměstnání malého rozsahu. Naopak dohodáři s odměnou nad 10.000 korun měsíčně na kompenzační bonus nedosáhnou, neboť se již fakticky jedná o zaměstnání. Hranice 10.000 korun měsíčně je dána zákonem o nemocenském pojištění (paragrafy 6 a 7).

Zdroj: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-spousti-primou-podporu-pro-zasazene-o-38055