Jakým způsobem probíhá distribuce osobních ochranných pomůcek poskytovatelům zdravotní péče?

Z rozhodnutí vlády: 

  • Ministerstvo zdravotnictví zásobuje OOP některé velké nemocnice akutní lůžkové péče zřizované státem, specializovaná centra zřízená ministerstvem, hygienické stanice, dále laboratoře, které testují vzorky na přítomnost koronaviru a infekční kliniky.  
  • Ministerstvo vnitra zásobuje ostatní části infrastruktury, případně občany. 

Distribuce OOP všem ostatním poskytovatelům zdravotních služeb je v gesci kraje. MZ ČR samo aktivně poskytovatelé obvolává. Mapuje urgentní požadavky poskytovatelů a modeluje budoucí spotřebu pomůcek.  

MZČR bylo radou poskytovatelů požádáno, aby krajům dalo určitý klíč k tomu, v jakém poměru mají OOP distribuovat. V tomto klíči se vychází z počtu lékařů a sester v daných segmentech. Jedná se o klíč orientační, a to i z toho důvodu, že někdy není zcela jednoznačné, do jakého segmentu, který poskytovatel patří. 

Doporučení MZČR k používání některých ochranných prostředků naleznete viz níže: 

http://zdravotni.praha.eu/public/17/a2/e6/3117107_1071435_DoporuceniMZCR.pdf

Jak probíhá distribuce OOP v jednotlivých krajích? 

Hlavní město Praha 

Výdej OOP zabezpečuje Městská poliklinika Praha, Spálená 12, Praha 1, která jednotlivé poskytovatele vyzývá k vlastnímu převzetí OOP e-mailem. 

Na Zdravotnickém portálu hlavního města Prahy (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfObcmX5eI9BtGTFwxI2uq7X4XNycicmvH4erthmVfxdpkmpg/viewform) byl vyvěšen on-line formulář, do kterého mohou poskytovatelé zdravotních služeb s platným oprávněním pro území hlavního města Prahy zadávat své požadavky na doplnění vybraných osobních ochranných pomůcek.  Pro vstup do formuláře je nutné zadat přihlašovací heslo COVID2020PRAHA. 

Požadavek za Vaše zařízení na OOP zadávejte do příslušného formuláře! 

 Předpokládají se pravidelné týdenní dodávky OOP, požadavky na OOP budou uspokojovány postupně a poměrně dle počtu dodávaného množství OOP! 

Další informace ohledně distribuce OOP naleznete na: 

http://zdravotni.praha.eu/jnp/

Středočeský kraj 

Na Krajském úřadě je od úterního rána 17. 3. 2020 zřízena informační telefonní linka 800 710 710 pro příjemce osobních ochranných prostředků. Je určena zejména pro předávání základních informací poskytovatelům zdravotní a sociální péče o distribuci osobních ochranných prostředků v rámci kraje, a to příjemcům této přerozdělované pomoci od státu a Středočeského kraje. 

Telefonní linka 800 710 710 bude v provozu v PO – PÁ od 08:00 do 16:00.   

Nejdůležitější informace ohledně COVID-19 naleznete na:  

http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/aktualni-vyskyt-onemocneni-covid-19/

Královéhradecký kraj 

Královéhradecký kraj distribuuje ochranné prostředky pro praktické lékaře, stomatology, ambulantní specialisty a další poskytovatele zdravotních služeb v  regionu. Dotazy směřujte na e-mailovou adresu info@kr-kralovehradecky.cz

Nejdůležitější informace ohledně COVID-19 naleznete na: 

http://gis.kr-kralovehradecky.cz/koronavirus/default.htm

Pardubický kraj 

Stručný popis postupu dodávek. 

  • Centrální sklad v Chrudimi obdrží dodávku OOPP.  
  • Neprodleně budou informování zástupci ORP  
  • Pardubický kraj zajistí distribuci OOPP dle stanoveného klíče (metodika MZ) do tří pobočných skladů v Chrudimi, Litomyšli a Ústí nad Orlicí (vše sklady v  místních nemocnicích). Zboží by zde mělo být do šesti hodin po vyskladnění. 
  • Zástupci ORP bezprostředně přeberou v příručních skladech jim stanovené OOP (do 12 hodin po obdržení zásilky do centrálního skladu). Následně budou OOPP vydávat poskytovatelům zdravotní péče (praktičtí lékaři, stomatologové, ambulantní specialisté a lékárníci). Konečným poskytovatelům je nezbytné dodat OOPP nejpozději do 48 hodin po obdržení zásilky do centrálního skladu. 

KONTAKTY PRO POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB V RÁMCI PŘEROZDĚLOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH POMŮCEK 

(Tato telefonní čísla neslouží jako kontaktní místo pro veřejnost) 

Logistika 

Distribuce 

Další důležité informace naleznete na: 

https://www.pardubickykraj.cz/aktuality/105861/system-distribuce-oopp-centralniho-zasobovani-mz-cr-do-uzemi-pardubickeho-kraje

V dokumentech ke stažení naleznete metodiku včetně seznamu určených osob na jednotlivých ORP, schématu skladů – odběrných míst a rovněž vzoru skladové výdejky určené pro kontaktní osoby za jednotlivé ORP.  

Hejtman Pardubického kraje navrhl vytvořit centrální objednávkový systém: „Pro zefektivnění evidence potřebných ochranných prostředků ze strany ambulantních specialistů chceme vytvořit objednávkový systém, který by vždy do pátečních 12 hodin sloužil k zadávání požadavků. Do toho systému bychom dali všechny typy prostředků, které jsou k dispozici. Ve spolupráci s jednotlivými komorami bychom tento systém rozšířili mezi lékaře. Získáme tím jak zpětnou vazbu, tak i jistotu, že si následně lékaři materiál vyzvednou,“ sdělil hejtman Netolický.  

Objednávkový systém bude připraven na jednotlivé kategorie materiálu. 

Liberecký kraj 

Kromě centrálních dodávek má Liberecký kraj k dispozici roušky z nanovlákenné textilie. 

Protože stále je těchto OOP nedostatek, musí LK přistupovat k výběru poskytovatelů, mezi které jsou OOP redistribuovány. Z těchto důvodů nebyly dosud uspokojeni všichni poskytovatelé, i když dle doporučující metodiky MZČR na ně mají nárok. 

Distribuce praktickým lékařům pro dospělé a pro děti, zubním lékařům a lékárnám probíhá zatím za velké ochoty předsedů oblastních Sdružení VPL a PLDD, okresních předsedů České lékárnické komory a České stomatologické komory. 

Liberecký kraj zřizuje při  MÚ v České Lípě, Jablonci nad Nisou a v Semilech a dále na Krajském úřadu Libereckého kraje Výdejní místo pro ambulantní poskytovatele zdravotních služeb („okresní“ výdejní místo se určuje dle místa poskytování zdravotní služby – ordinace). 

Pro ordinace v okresu Liberec:  Evropský dům (vedle budovy Krajského úřadu Libereckého kraje) U Jezu 525, 460 01 Liberec, recepce Evropského domu, parkoviště proti Evropskému domu k dispozici, příjezd od OC FÓRUM. 

Pro ordinace v okresu Jablonec nad Nisou: Magistrát města Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou, v budově radnice v přízemí – vchod z ulice Kamenná (bývalá vinotéka). V prostoru bude stůl a židle. 

Pro ordinace v okresu Semily: Městský úřad Semily, Husova 82, 513 13 Semily (v kanceláři v přízemí hned vedle vchodu na radnici). 

Pro ordinace v okresu Česká Lípa: Kulturní dům Crystal, Boženy Němcové 2942, 470 01 Česká Lípa 

Jednotliví poskytovatelé budou o datu, čase a způsobu výdeje informováni mailem. Předpokladem je, že do Výdejního místa bude přesunuta i distribuce OOP pro praktické a zubní lékaře a lékárny. 

K vyzvednutí se může dostavit kterákoliv osoba za poskytovatele, která se prokáže Rozhodnutím o oprávnění k poskytování zdravotních služeb (dříve Registrace). 

Jednotliví poskytovatelé budou o určení konkrétního místa, datu, čase a způsobu výdeje informováni mailem. Předpokladem je, že do Výdejního místa bude přesunuta i distribuce OOP pro praktické a zubní lékaře a lékárny. 

Další důležité informace naleznete na: 

https://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/distribuce-oop-zdravotnictvi

Ústecký kraj 

Pro redistribuci všech OOP byla vygenerována databáze ÚZIS (NRPZS) podle místa poskytování zdravotních služeb. V situaci, kdy KÚ nemá k dispozici plnohodnotná data o úvazcích v  ordinacích, byl seznam poskytovatelů ZS (UZIS stav k 1. 2. 2020) porovnán alespoň přiměřeně s údaji o počtech klíčových zaměstnanců, resp. lékařů, lékárníků a VŠ zaměstnanců u poskytovatele.  

V případě požadavku na opravu seznamu napište na email ku-zd@kr-ustecky.cz

Důležité informace naleznete na: 

https://www.kr-ustecky.cz/zdravotnictvi/ds-100580/p1=259426

Na těchto stránkách naleznete mj. Seznamy poskytovatelů, kteří se mohou dostavit k odběru OOP. K vyzvednutí OOP se prosím dostavte teprve tehdy, až budete na Seznamu uvedeni.   

Karlovarský kraj 

Informace k distribuci a výdeji ochranných prostředků pro zdravotníky naleznete na níže uvedené adrese: 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx

Naleznete zde zejména bližší informace ohledně výdejních míst, počtu distribuovaných ochranných pomůcek, potřebných dokumentů k doložení apod. 

Plzeňský kraj 

Respirátory budou vydávány všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří mají místo poskytování zdravotních služeb v Plzeňském kraji.  

Roušky z důvodu omezeného počtu budou vydávány jen poskytovatelům lůžkové péče, poliklinikám, pohotovostem, dopravní zdravotnické službě, poskytovatelům domácí péče, praktickým lékařům pro dospělé a praktickým lékařům pro děti a dorost.  

Pro ověření Vašeho výdejního místa použijte uvedený odkaz:  
Ověření výdejních míst – ochranné pomůcky   
 

Při určování množství respirátorů a roušek vydaných jednotlivým poskytovatelům zdravotních služeb byla zohledněna priorita určená pracovní skupinou Krizového štábu Plzeňského kraje pro oblast zdravotnictví. 

Oprávněnost k vyzvednutí respirátorů je třeba prokázat:  

1. kopií posledního platného rozhodnutí „Oprávnění k poskytování zdravotních služeb“ (nebo „Registrace nestátního zdravotnického zařízení“),  

  
2. občanský průkaz pro ověření totožnosti osoby, která respirátory vyzvedává.  

Převzetí bude stvrzeno podpisem do protokolu o předání. Respirátory nebo roušky nemusí vyzvedávat přímo poskytovatel, může je vyzvednout jím pověřená osoba, a to i pro více poskytovatelů (po splnění výše uvedeného, písemná plná moc není třeba).  
 

Distribuci pro lékárny a výdejny prostředků zdravotnické techniky zajistí Česká lékárnická komora vlastními prostředky (kontaktní osoba: PharmDr. Stanislav Havlíček, tel. 724 782 632).  

Distribuci pro praktické lékaře pro děti a dorost zajistí Odborná společnost praktických dětských lékařů ČSL JEP vlastními prostředky (kontaktní osoba: MUDr. Alena Šebková, tel. 605 214 682). 

Distribuci pro praktické lékaře pro dospělé zajistí Sdružení praktických lékařů ČR vlastními prostředky (kontaktní osoba: MUDr. Petr Šonka, tel. 775 328 303). 

Distribuci pro stomatology v okrese Klatovy a Domažlice zajišťuje Oblastní stomatologická komora Klatovy vlastními prostředky (kontaktní osoba: MUDr. David Chobot, tel. 602 249 643). 
 

Další důležité informace, např. konkrétní výdejní místa, jejich otvírací dobu apod. naleznete na:  

https://www.plzensky-kraj.cz/covid-1

Jihočeský kraj 

V případě dodávky je připravena distribuce jednotlivým poskytovatelům zdravotních služeb prostřednictvím HZS JčK v sídle jednotlivých okresních měst Jihočeského kraje. 

Vzhledem k počtu poskytovatelů v Jihočeském kraji není možné komunikovat prostřednictvím e-mailů či telefonů. Rovněž není možné si objednávat požadavky na OOP dle potřeb jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb. Jihočeský kraj je limitován počtem obdržených OOP a prioritami stanovenými MZ. 

Z důvodu, že v registru zdravotnických pracovníků, nejsou uvedeni všichni poskytovatelé zdravotních služeb poskytující zdravotní služby na území JčK a z důvodu rizika, že bude někdo opomenut provádím JčK kontrolu i pomocí dotazníku pro poskytovatele zdravotních služeb. V případě, že poskytovatel dotazník nevyplní, bude postupováno dle dostupných údajů z dostupných registrů. 

Způsob distribuce, místa pro odběr OOP a další důležité pokyny budou sděleny na těchto webových stránkách: 

https://www.kraj-jihocesky.cz/informace-o-postupu-ohledne-osobnich-ochrannych-prostredku
  • K identifikaci poskytovatele zdravotních služeb je nutné znát IČO. 
  • Výdej OOP je prováděn ověřením proti občanskému průkazu a podpisu přebírajícího. 
  • Vyzvednutí OOP pro více poskytovatelů zdravotních služeb je možné s tím, že u dalších poskytovatelů bude rovněž uvedena jako přebírající tatáž osoba. 
  •  KAŽDÁ DODÁVKA JE na HZS JčK k DISTRIBUCI PO DOBU 5 PRACOVNÍCH DNŮ! V případě, že si ji poskytovatel zdravotních služeb nevyzvedne bude kontaktovat odbor zdravotnictví KÚ JčK – telefon: 386 720 999. Provozní doba linky PO – PÁ 08:00 – 16:00 hod. 

Další důležité informace naleznete na: 

https://www.kraj-jihocesky.cz/

Jihomoravský kraj 

Informace k distribuci OOP 

Předávání osobních ochranných prostředků (OOP) jednotlivým ambulantním poskytovatelům zdravotních služeb je realizováno cestou obcí s  rozšířenou působností.  

V sobotu 21. března 2020 byla zahájena distribuce osobních ochranných pomůcek všeobecným praktickým lékařům, praktickým lékařům pro děti a dorost, stomatologům, ambulantním specialistům a lékárnám. 

Tyto zdravotnické odbornosti budou kontaktovány pracovníky městských úřadů obcí s rozšířenou působností a vyzváni k vyzvednutí osobních ochranných pomůcek. 

INFORMACE O POSTUPU OHLEDNĚ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ PRO ZDRAVOTNÍKY: 

Odbor zdravotnictví Jihomoravského kraje aktualizoval, ve spolupráci s Ústavem zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), Českou lékařskou komorou a Českou lékárnickou komorou, seznam soukromých zdravotnických zařízení v JMK pro potřeby distribuce ochranných prostředků.  

Pro průběžnou aktualizaci dat žádá JMK jednotlivé poskytovatele zdravotnických služeb o vyplnění interaktivního dotazníku pro potřeby kraje a další distribuci OOP.  

Dotazník naleznete na níže uvedené adrese: 

https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=408283&TypeID=2

Na této adrese naleznete další užitečné informace k tématu. 

S případnými dotazy se prosím obracejte na e-mailovou adresu koronavirus@jmk.cz nebo na číslo 800 129 921 každý den včetně víkendů od 7:00 do 19:00.  
  

Informace o rozdílech funkčnosti a užití ochranných prostředků ve vztahu k  jednotlivým profesím (zdroj: WHO, Ministerstvo zdravotnictví, 3M science multimedia): /informace-who-typove-profese/ , COVID respiratory 3M science multimedia (přiložen text COVID respirátory 3M_překlad).   

Další informace naleznete na: 

https://www.kr-jihomoravsky.cz/

Moravskoslezský kraj 

Krajský úřad připravil systém distribuce OOP formou objednávkového systému. Je vyvěšen na krajském webu. Respirátory je možné objednávat také prostřednictvím aplikace

Upozornil, že respirátory, které budou distribuovány bezplatně, je možné objednávat výhradně prostřednictvím vytvořeného formuláře. Každý poskytovatel bude moci učinit maximálně jednu objednávku v daném kalendářním týdnu. 

Kraj důrazně žádá všechny poskytovatele, aby při objednávání zachovali, pokud možno co nejvyšší míru přiměřenosti a ohleduplnosti a objednávali pouze takové množství osobních ochranných pracovních prostředků, které bude odpovídat maximálně jejich týdenní spotřebě. 

Pro řešení eventuálních problémů spojených s objednáváním byla zřízena zvláštní e-mailová adresa szm@msk.cz

Má-li poskytovatel (jedno IČO) více ambulancí/poboček, vytvoří si jednu objednávku OOPP pro všechny své ambulance/pobočky a určí si okres (podle odběrného místa), kde si následně, po předcházející e-mailové výzvě, svou objednávku vyzvedne. 

Na níže uvedené adrese naleznete veškeré podstatné informace, které budete potřebovat pro objednání a vyzvednutí OOPP potřebných pro zajištění chodu Vašich zdravotnických či sociálních zařízení: 

https://www.msk.cz/cz/zdravotnictvi/respiratory:-objednavky-a-distribuce-145260/

POZOR AKTUÁLNÍ INFORMACE: 

V současné době je OBJEDNÁVÁNÍ POZASTAVENO. 

Objednávky prostřednictvím formuláře bylo možné podávat od pátku 20. března 12 hodin do soboty 21. března 2020 do 20:00 hod. 

Informace o dalších termínech objednávání naleznete v budoucnu na krajských webových stránkách.  

Olomoucký kraj 

Zatím poslední dodávka OOP byla na distribuční místa v jednotlivých okresech doručena  29. 3. 2020. Určená byla pro tyto skupiny poskytovatelů zdravotních služeb:  

všeobecný praktický lékař, praktický lékař pro děti a dost, gynekologie, rehabilitace, diagnostika, domácí péče, ambulantní specialisté, doprava, lékárny.  

Zdravotnické ochranné prostředky může pro poskytovatele vyzvednout i jakákoli jiná osoba, pověřená poskytovatelem, která se na výdejní místo dostaví kdykoli v průběhu výdejní doby s vyplněným předávacím protokolem opatřeným razítkem a podpisem poskytovatele. 

Jedna osoba může na základě vyplněných protokolů vyzvednout zdravotnické ochranné prostředky i pro více poskytovatelů. 

Další důležité informace k distribuci OOP, včetně výdejních míst OOP naleznete na: 

https://www.olkraj.cz/koronavirus-covid-19-informace-pro-zdravotniky-aktuality-9473.html

Aktuální informace naleznete na krajských webových stránkách: 

https://www.olomouckykraj.cz/

Kraj Vysočina 

Podle 1. místopředsedy Rady Asociace krajů ČR a hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka vznikla jasná dohoda mezi ministerstvem vnitra a hejtmany, která nastavila pravidla zásobování. 

Více informace ke způsobu distribuce OOP a další důležité informace v souvislosti s COVID-19 naleznete na krajských webových stránkách: 

https://www.kr-vysocina.cz/, https://www.kr-vysocina.cz/covid-19.asp  
 

Zlínský kraj 

Z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR se ochranné pomůcky vzhledem k jejich nedostatku nyní distribuují prostřednictvím Zlínského kraje pouze pro zdravotnická zařízení a zařízení sociálních služeb (nemocnice, ZZS, domovy pro seniory atd.) 

Pro ostatní poskytovatele zdravotních a sociálních služeb jsou zřízena výdejní místa v jednotlivých obcích s rozšířenou působností. 

Jednotlivá výdejní místa obdrží seznam všech poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb, kterým budou ve svém správním obvodu ochranné pomůcky vydávat.  

Aktuální stav skladu výdejního místa si můžete zkontrolovat v tabulce na stránkách: 

https://www.kr-zlinsky.cz/distribuce-ochrannych-prostredku-cl-4902.html

Zlínský kraj zároveň prosí všechny poskytovatele zdravotních a sociálních služeb, aby pokyny zveřejňované a aktualizované na tomto místě brali jako základní zdroj informací pro distribuci ochranných pomůcek.  

Vzhledem k nouzovému stavu bude zjednodušen výdej respirátorů na základě otisku razítka lékaře nebo poskytovatele sociální služby, případně po předložení oprávnění k poskytnutí zdravotních služeb nebo registraci sociálních služeb. Ve zvláštních případech je možný výdej i po prokázání totožnosti. 

AKTÁLNĚ: poslední výdej OOP proběhl 22. 3. 2020. 

Další důležité informace naleznete na krajských webových stránkách: 

https://www.kr-zlinsky.cz/

Pokud mám nedostatek OOP, mohu si je zajistit/zakoupit sám? 

Ano – pokud si poskytovatel zdravotní péče zajistí dodavatele OOP, může si od něj zakoupit jakékoliv množství OOP, za jakoukoliv cenu sám. 

Omezení volného prodeje se týká pouze respirátorů třídy FFP3 viz níže: 

http://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-oop-prodej-osobnich-ochrannych-prostredku-tridy-ffp3_18660_1.html

Jak dále ordinovat při nedostatku ochranných pomůcek? 

Sdružení praktických lékařů doporučilo zachovat v každém regionu síť otevřených ordinací. Vyhrazené ordinace by měly začít fungovat nejpozději od pondělí 23. března. Mělo by jít hlavně o pracoviště mladších lékařů. Ostatní budou ordinovat na dálku po telefonu či internetu. 

„Vraťte se do ordinací a pomáhejte společně se postavit proti koronaviru,“ vyzvali praktiky krajští úředníci. Pokud už se doktoři rozhodnou provoz své ordinace přerušit, mají o tom bezodkladně informovat krajský úřad, dodali. 

Doporučení Sdružení praktických lékařů (SPL) ČR pro praktické lékaře ze dne 22. 3. 2020 naleznete viz níže: 

https://splcr.cz/wp-content/uploads/2020/03/Doporuc%CC%8Ceni%CC%81-SPL-22032020-public-fin.pdf

Pokud chci dále pracovat, ale potřebuji zajistit péči o děti – je tato péče nějakým způsobem v mém kraji zajištěna? 

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 219 o přijetí krizového opatření mj. uvádí, že: 

“… Vláda nařizuje 

1.  s účinností od 17. března 2020 6:00 hod. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení, 

 2.  vykonávat péči o děti podle bodu 1 ve skupinách po nejvýše 15 dětech, 

 3.  ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy informovat a metodicky vést kraje a hlavní město Prahu v procesu zajišťování vykonávání péče podle bodu 1,…“ 

Na níže uvedených webových stránkách naleznete konkrétní informace k tomuto tématu pro jednotlivé kraje: 

Hlavní město Praha 

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/aktuality_z_prahy/informace_o_zajisteni_pece_o_deti_rodicu.html

Středočeský kraj 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/#Skolstvi_a_vzdelavani
https://pkr.kr-stredocesky.cz/media/portal/covid19/rozhodnuti_ht_c_3_260320_pece_o_deti_ns.pdf

Královéhradecký kraj 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/krizove-rizeni/koronavirus/pece-o-deti-i-pro-zamestnance-socialnich-sluzeb-317840/

Pardubický kraj 

https://www.pardubickykraj.cz/koronavirus

Liberecký kraj 

https://www.edulk.cz/P%c5%99%c3%adsp%c4%9bvky/tabid/72/EntryId/6406/Metodicky-pokyn-odboru-skolstvi-mladeze-telovychovy-a-sportu-Krajskeho-uradu-Libereckeho-kraje-k-napl-ovani-usneseni-vlady-o-urceni-skol-k-vykonu-pece-o-deti-rodicu-vybranych-profesi.aspx

Ústecký kraj 

https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1742811

Karlovarský kraj 

http://www.kr-karlovarsky.cz/krajske_listy/Stranky/200318-Narizeni-skoly.aspx

Plzeňský kraj 

http://www.plzensky-kraj.cz/rozhodnuti-hejtmana-plzenskeho-kraje

Jihočeský kraj  

https://www.kraj-jihocesky.cz/skoly-zarizeni-urcene-pro-deti-krizovych-slozek-jsou-pripravene

Jihomoravský kraj 

https://koronavirus.jmk.cz/
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=408283&TypeID=2

Moravskoslezský kraj 

Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák nařídil vybraným školám v regionu, aby v souladu s  usnesením vlády zajistily péči o děti lékařů, záchranářů, policistů, poskytovatelů zdravotních služeb a členů dalších bezpečnostních složek. O děti ve věku od 3 do 10 let je v těchto zařízeních postaráno postupně od 17. března. 

„Naléhavě potřebujeme, aby rodiče těchto dětí mohli bez obav vykonávat svoji práci, účinně bojovat s koronavirem a zastavit jeho šíření. Poskytovat pomoc je připraveno 27 škol a školských zařízení v několika městech regionu, včetně Dolních Vítkovic,“ řekl moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák. 

Dodal, že informace o nabídce této péče rozeslal krajský úřad všem příslušným zaměstnavatelům. „Seznam škol je součástí rozhodnutí č. 1/2020 (formát PDF, velikost  204 kB), rozhodnutí č. 2/2020 (formát pdf, velikost 181 kB), rozhodnutí č. 3/2020 (formát pdf, velikost 264 kB) a rozhodnutí č. 4/2020 (formát pdf, velikost 261 kB) hejtmana Moravskoslezského kraje “ upřesnil hejtman Ivo Vondrák. 

Seznam škol naleznete na: 

https://www.msk.cz/cz/skolstvi/kraj-se-postara-o-deti-lekaru–hasicu–policistu-a-zamestnancu-dalsich-bezpecnostnich-slozek–aby-mohli-bojovat-s-koronavirem-145311/

Olomoucký kraj 

https://www.krajpomaha.cz/admin/files/ModuleText/3/rozhodnuti-hejtmana-olomouckeho-kraje-ze-dne-24-3-2020-c-72020-5e79e4b1e356a.pdf

Kraj Vysočina 

https://www.kr-vysocina.cz/jana-fialova-nezbytna-pece-o-deti-ve-veku-3-10-let-je-na-vysocine-zajistena/d-4100510/p1=106964

Zlínský kraj 

https://www.kr-zlinsky.cz/informace-o-koronaviru-covid-19-cl-4886.html