Informace pro poskytovatele zdravotní péče ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám

Potřebuji od zdravotní pojišťovny informace v souvislosti s covid-19, jak se na ně mohu obrátit?  

Potřebuji od zdravotní pojišťovny informace v souvislosti s covid-19, jak se na ně mohu obrátit?

VZP ČR pro tyto případy vytvořila speciální e-mailovou adresu: covid19@vzp.cz. Na tuto adresu mohou poskytovatelé zdravotních služeb směřovat své dotazy, podněty v souvislosti s onemocněním covid-19, které jsou určeny k řešení VZP ČR. Zároveň je na stránkách VZP ČR k dispozici souhrn všech přijatých opatření: https://www.vzp.cz/poskytovatele/informace-pro-praxi/covid-19.

RBP: pro poskytovatele zřízena speciální e-mailová adresa: covid19@rbp-zp.cz, na kterou je možné směrovat všechny dotazy PZS související s problematikou úhrad a smluvních vztahů. Na stránkách RBP je k dispozici souhrn všech přijatých opatření: https://www.rbp213.cz/cs/informace-pro-poskytovatele-v-souvislosti-s-covid19/a-1002/.

ČPZP: pro potřeby poskytovatelů zdravotních služeb je k dispozici e-mailová adresa smlouvy@cpzp.cz a standardní telefonní a emailové kontakty. Na stránkách ČPZP je k dispozici souhrn všech přijatých opatření: https://www.cpzp.cz/clanek/5642-0-Seznam-opatreni-pro-PZS-v-souvislosti-s-vyskytem-onemocneni-COVID-19.html.

ZP MV ČR: Na stránkách ZP MV ČR je k dispozici souhrn všech přijatých opatření: https://www.zpmvcr.cz/o-nas/covid-19

VoZP: Pro podněty poskytovatelů zdravotních služeb a hlášení změn v poskytování zdravotních služeb v návaznosti na vývoj situace spojené s výskytem onemocnění covid-19 zřídila VoZP přehledný kontaktní formulář, který naleznete zde. Na stránkách VoZP je k dispozici souhrn všech přijatých opatření: https://www.vozp.cz/pro-poskytovatele-zdravotnich-sluzeb-k-covid-19

ZPŠ: Na stránkách ZPŠ je k dispozici souhrn všech přijatých opatření: https://www.zpskoda.cz/pro-zdravotniky/informace.

OZP: Na stránkách OZP je k dispozici souhrn všech přijatých opatření: https://www.ozp.cz/pro-lekare/opatreni-v-souvislosti-covid-19

Pro zajištění dostupnosti péče a informovanosti pojištěnců o dosažitelnosti zdravotních služeb byl zřízen kontaktní formulář SZP ČR pro poskytnutí informací o aktuálním rozsahu poskytovaných zdravotních služeb pro poskytovatele. Formulář slouží k oznámení přerušení poskytování zdravotních služeb, poskytování distančních zdravotních služeb a hlášení významného omezení ordinačních hodin. Odkaz na formulář SZP ČR zde, případně na stránkách jednotlivých svazových zdravotních pojišťoven.

Jak to bude s vykazováním diagnózy covid-19?
Vzhledem k současné situaci šíření onemocnění covid-19 vydala Světová zdravotnická organizace pokyn k použití kódu U07.1 Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) pro kódování případů s tímto onemocněním. ÚZIS ČR vydává aktualizovaný číselník MKN-10 a zároveň následující doporučující pokyny pro kódování tohoto onemocnění. Pro potřeby identifikace případů podezření na covid-19 při poskytování zdravotních služeb je nově zaveden kód U69.75 Podezření na covid-19. Aktualizované české vydání MKN-10 i v podobě webového portálu aktualizované kódy obsahuje.

Jsem poskytovatelem diagnostických služeb, jakým způsobem bych měl vykazovat testování?
Poskytovatelé vykazují vyšetření vzorků při podezření na onemocnění covid-19 prostřednictvím výkonů 82040, 82041, 99945 (kód VZP). Tyto výkony jsou určeným zařízením hrazeny výkonově bez limitace. Pokud je vyšetření prováděno na žádost pacienta, zdravotní pojišťovny jej nehradí. Bližší informace lze nalézt například v opatření VZP.

V současné době jsem s ohledem na nedostatek ochranných pomůcek nucen poskytovat péči online – po telefonu, e-mailem. Jakým způsobem mi bude tato péče proplacena?
Lékařům primární péče bude po dobu mimořádných opatření proplácen výkon Epizoda péče/kontakt u pacientů od 18 let věku v souvislosti s klinickým vyšetření v ordinaci primární péče i v rámci telefonické konzultace s pacientem. U praktických lékařů pro děti a dorost bude mimořádně hrazen i u pacientů mladších 18 let. Bližší informace lze nalézt například v opatření VZP.

V případě ZMPV u PL (001), PLDD (002) a ambulantních gynekologů (603) lze k výkonu cíleného vyšetření vykázat i výkon 01543 – epizoda kontaktu, u všech pacientů. Tento výkon je použit u registrovaných pojištěnců, neregistrovaných pojištěnců výkonem s kódem 01023 plus výkonem s kódem 01543.  U ambulantních specialistů výkon 09543, resp. 09615 dle věku pojištěnce – detailněji v odkazu.

Poskytovatelé ambulantních specializovaných služeb mohou vykazovat výkon cíleného vyšetření i na základě elektronické konzultace. K cílenému vyšetření se již nevykazuje výkon 09513 – TELEFONICKÁ KONZULTACE OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE PACIENTEM.

U odbornosti klinická psychologie lze při komunikaci „na dálku“ vykázat výkon č. 35520 – psychoterapie individuální.

Ve stomatologii je umožněno vykazování výkonu č. 00944 – signální výkon epizody péče/kontaktu u pacientů od 18 let věku v souvislosti s vyšetřením v ordinaci zubního lékaře i v rámci elektronické konzultace lékaře s pacientem, a to bez věkového omezení.

Jaké způsoby vzdálené komunikace mohou lékaři v současné době využívat?
Samozřejmě přichází v úvahu klasická komunikace prostřednictvím telefonu, případně e-mailu. Mimo to lze využít i další aplikace pro online komunikaci: WhatApp, Facebook (messenger), Hangouts (google), Viber, Skype, Facetime (IOS), které umožňují i videohovor.

Samozřejmě existují i speciální platformy umožňující online konzultace lékaře a pacienta. Jedná se například o ulekare.cz nebo prolekare.cz. Pokud máte zájem zapojit se do tohoto projektu, podrobnosti naleznete na stránkách www.proLekare.cz nebo na www.ulekare.cz, registrovat se můžete na e-mailu: virtualni.cekarna@prolekare.cz. Pacienti za tuto službu musejí platit, a to v závislosti na délce čekání na odpověď lékaře. Cena konzultace při odpovědi do 6 h je 199 Kč, při odpovědi do 24 h je 99 Kč. Doposud jedinou zdravotní pojišťovnou, která tento způsob online konzultace hradí je OZP.

Zdravotnická skupina EUC nabízí pro své pacienty Virtuální kliniku EUC, obdobné online služby nabízí i síť ordinací praktických lékařů Moje ambulance.

V souvislosti s covid-19 jsem nucen uzavřít svou ordinaci, případně je objem poskytované péče menší než dříve. Jak tato skutečnost ovlivní financování mé ordinace?
Dle současně platné “úhradové vyhlášky” je většina ambulantních poskytovatelů hrazena zálohově a tyto zálohy nebudou ze strany zdravotních pojišťoven nijak kráceny. Pokud se poskytovatel potýká například v souvislosti se zvýšenými požadavky na ochranné pomůcky s nedostatkem finančních prostředků, může se se žádostí o pomoc obrátit na zdravotní pojišťovnu, která může poskytnout předběžné zálohy.

Poskytovatelé, kteří nemají sjednánu předběžnou měsíční úhradu, vykazují zdravotní pojišťovně nadále standardně objem péče, která byla reálně poskytnuta.

OZP nabízí svým smluvním partnerům v odb. 014 a 015 (klinická stomatologie a ortodoncie) kompenzaci výpadku příjmů v dotčeném období z důvodu poklesu produkce za ošetřené, resp. neošetřené pojištěnce OZP – a to formou individuálních zálohových plateb s přihlédnutím k jeho fakturaci za srovnatelné období předchozího roku. Poskytovatel, který projeví o zohlednění zájem, zašle písemnou odůvodněnou žádost buď poštou na ředitelství OZP, nebo elektronicky na kontaktní e-mail: petr.porebski@ozp.cz.

Co vše mohu svým pacientům poskytnout online, aniž bych je viděl ve své ordinaci?
Zdravotní pojišťovny v současné situaci umožňují realizovat na základě distanční konzultace preskripci léčivých přípravků (prostřednictvím e-receptu) a zdravotnických prostředků i na základě elektronické konzultace lékaře s pacientem. V případě, že je u pacienta podezření na onemocnění covid-19 a je nutné nařídit karanténu a vystavit potvrzení o pracovní neschopnosti, je možno toto také provézt pouze po telefonické konzultaci, a to prostřednictvím e-neschopenky.

Jak to bude s již předepsanými návrhy na lázeňskou léčbu, je možné lázně nadále pacientům předepisovat?
Platnost nově vystavených návrhů i návrhů vystavených před zavedením mimořádných opatření (návrhů na lázeňskou péči, návrhů na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně, návrhu na umístění dítěte v ozdravovně a návrhu na umístění dítěte v dětské odborné léčebně) bude prodloužena o 30 dnů, nejdéle však do nejzazšího data pro zahájení péče.

VZP v tuto chvíli prodloužila platnost návrhů o 6 měsíců.

ČPZP návrhy mají platnost automaticky prodlouženou o 3 kalendářní měsíce nebo o dobu platnosti mimořádných opatření (pokud budou mimořádná opatření týkající se lázní zrušena v kratší lhůtě než 3 měsíce). Pokud lázeňské zařízení předčasně ukončí pobyt pojištěnce před vypršením schválené délky pobytu, bude ČPZP postupovat následovně:

  • předčasné ukončení do 5 dnů, návrh bude stornován. Následně lze schválit nový návrh v plné délce pobytu.
  • předčasné ukončení od 5 dnů (včetně) do 10 dnů u 21 denního pobytu nebo od 5 dnů (včetně) do 14 dnů u 28 denního pobytu lze na nový návrh dokončit léčení na zbývající počet dní daných Indikačním seznam pro konkrétní indikaci, nejpozději však do 3 měsíců od ukončení předčasně ukončeného pobytu.

ZPMV návrhy v současné době neprodlužuje, ale pojištěnec si může nechat návrh aktualizovat, znovu potvrdit vystavujícím lékařem. U opakovaných pobytů, lze lhůty pro opakovaný pobyt prodloužit tzn., pokud byl překročen interval pro opakování, lze akceptovat k úhradě. Prodloužení lhůty je tolerováno u opakovaného pobytu až o 3 měsíce.

Je možné vystavovat pacientům nové návrhy, dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 25. 3. však zařízení lázeňské péče nemohou přijímat žádné nové pacienty na léčebné pobyty ani klienty hradící si pobyt sami. Stávající pacienti svou léčbu dokončí a již naplánované pobyty budou přesunuty na pozdější dobu. Omezení přijímaní pacientů následné lůžkové léčebně rehabilitační péče se v současné době nevztahuje na odborné léčebné ústavy.

Jsem poskytovatelem fyzioterapie a neexistuje pro mne žádný výkon, který by mi umožňoval vykazovat k úhradě telefonický kontakt s pacienty. Jak mám dále postupovat?
Zdravotní služby fyzioterapie vyžadují fyzický kontakt s pacientem, a z tohoto důvodu pro tuto odbornost v seznamu zdravotních výkonů neexistuje samostatný výkon umožňující elektronickou konzultaci. Zdravotní pojišťovny v současné době analyzují dopad mimořádných režimových opatření v souvislosti s onemocněním covid-19 na jednotlivé skupiny poskytovatelů a připravují návrh řešení i pro segment rehabilitační péče.

V současné době není poskytování zdravotní služby v oboru fyzioterapie omezeno žádným mimořádným opatřením. Záleží na rozhodnutí každého poskytovatele zdravotních služeb, zda jeho praxe umožňuje nastavení hygienicko-epidemiologického režimu pracoviště tak, aby poskytování zdravotních služeb bylo bezpečné a splňovalo všechna vydaná opatření a doporučení.

Například ZPŠ umožňuje vykazování výkonů léčebné tělesné výchovy a kinezoterapie (výkony č. 21215 a č. 21225), výkon kontrolního kineziologického vyšetření č. 21003 při poskytnutí těchto služeb distanční formou. ČPZP a VoZP umožňují smluvním poskytovatelům vykazovat výkon č. 21215 – Léčebná tělesná výchova – instruktáž a zácvik pacienta, i na základě elektronické konzultace lékaře s pacientem. I OZP umožní poskytovatelům v odb. 902 – fyzioterapie, kteří jsou technicky vybaveni – tj. lze se s pacientem spojit prostřednictvím PC a aplikace pro vedení videorozhovoru (Skype), distanční poskytování péče. V těchto případech lze poskytovat péči vykazovanou následně OZP k úhradě výkony: č. 21003 – Kontrolní kineziologické vyšetření (v max. frekvenci 1/1 den/1 RČ) a č. 21215 – Léčebná tělesná výchova – instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků (v max. frekvenci 1/1 týden/1 RČ).

Některé výkony, které mají být vykazovány v souvislosti s péčí o pacienty s covid-19 nejsou v seznamu zdravotních výkonů uvedeny.
S ohledem na délku legislativního procesu, který je nutný pro zavedení nových výkonů do Seznamu zdravotních výkonů, a i vzhledem k tomu, že každý nově navrhovaný výkon musí být nejprve projednán v Pracovní skupině k seznamu zdravotních výkonů, jsou některé nové výkony uvedeny pouze v číselníku VZP, který je pravidelně aktualizován a používají jej pro vykazování i ostatní zdravotní pojišťovny.

Zvládne akutní lůžková péče nápor pacientů s covid-19?
Podle odborníků Česká republika má dostatečnou lůžkovou i personální kapacitu na to, aby nápor těžkých pacientů s covid-19 zvládla bez drastických omezení běžného provozu a kolapsu zdravotnického systému. Podrobný článek včetně prezentací lze najít na stránkách www.uzis.cz.

Laboratorní výkony pro testování pacientů s podezřením na nákazu covid-19.
Vyšetření hrazené z prostředků veřejného zdravotního pojištění se provádí na doporučení hygienika a na základě indikace registrujícího všeobecného praktického lékaře, praktického lékaře pro děti a dorost, poskytovatele akutní lůžkové péče.

Výkony 82040 a 82041 jsou hrazeny u jednoho pojištěnce v souvislosti s testem na onemocnění covid-19 způsobené virem SARS-CoV-2 jedenkrát za den.

V případě VZP, RBP, ČPZP je tento postup platný pro všechny poskytovatele (smluvní i nesmluvní).

Rychlotest: 99945 – (VZP) RYCHLOTEST PRO ONEMOCNĚNÍ covid– 19 jde o signální výkon s nulovou bodovou hodnotou sloužící pro potřeby mapování testování covid-19. Test je dodáván a hrazen státem. Není třeba nasmlouvávat.

Opatření preventivních prohlídek dětských praktických lékařů
VZP a OZP u výkonu pravidelných preventivních prohlídek č. 02022 – Opakované komplexní vyšetření praktickým lékařem pro děti a dorost – dítě do 6 let je tolerováno pozdější vykázání až do 9 měsíců po dokončení 6 let věku, – v případě řádně nahlášeného zástupu je umožněno výkon preventivních prohlídek u dětí do 6 let a výkon očkování vykázat u neregistrovaných pojištěnců na dokladu 01 – Vyúčtování výkonů v ambulantní péči.

ČPZP u preventivních prohlídek s kódem výkonu 02022 ČPZP akceptuje posunutí věkové hranice z 6 let na 6 let a 6 měsíců. Celkem do 6,5 let dítěte. V případech nahlášeného zástupu může smluvní neregistrující PLDD vykázat preventivní prohlídku u neregistrovaných pojištěnců na dokladu 01.

Organizační opatření pro lůžkovou péči (VZP, ČPZP)

  • Umístění klientů pobytových zařízení sociálních služeb s prokázaným onemocněním covid-19 na pracoviště zvláštní ambulantní péče (odb. 004)
  • Navýšení počtu lůžek následné péče (OD 00024) u stávajících poskytovatelů zdravotních služeb s nasmlouvanými lůžky OD 00024 (forma zdravotních služeb následná lůžková péče)
  • navýšení počtu lůžek dlouhodobé péče (OD 00005) u stávajících poskytovatelů zdravotních služeb s nasmlouvanými lůžky OD 00005 (forma zdravotních služeb dlouhodobá lůžková péče), a to bez promítnutí těchto změn do Přílohy č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb.
  • Z prostředků veřejného zdravotní pojištění není hrazeno umístění klientů pobytových zařízení sociálních služeb umístěných ve zdravotnických zařízení z jiných než zdravotních důvodů, tj. z důvodu nedostatku personálu v pobytovém zařízení sociálních služeb nebo z důvodu umístění klientů pobytového zařízení sociálních služeb do karantény.

Hlášení změn dostupnosti služeb ambulantních poskytovatelů pro svazové zdravotní pojišťovny
Za tímto účelem je dostupný Kontaktního formuláře SZP ČR pro poskytovatele, který je uveřejněn na webu Svazu zdravotních pojišťoven.

Formulář je určen pro odbornosti: všeobecný praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, ambulantní gynekolog, stomatolog, ambulantní specialista, včetně klinické logopedie, fyzioterapeut.