Informace Ministerstva zdravotnictví k uznávání onemocnění Covid-19 za nemoc z povolání

Co se rozumí pod pojmem nemoc z povolání?

Nemoc z povolání je pojmem medicínsko-právním. Český právní řád se zabývá otázkou nemocí z povolání v řadě předpisů, vlastní definici pojmu nemoci z povolání a jejich výčet pak uvádí nařízení vlády č. 290/1995 Sb. (dále jen „Seznam nemocí z povolání“).
Příslušné předpisy se vztahují i k onemocnění Covid-19, kdy výskyt tohoto onemocnění nevyvolal potřebu jejich úpravy ani úpravy jiných kroků pro posuzování a uznávání nemoci z povolání. Důvodem je mj. i koncepce kapitoly V Seznamu nemocí z povolání, a to obecně pro všechna přenosná a parazitární onemocnění.

Jaké jsou podmínky pro uznání přenosných nemocí za nemoci z povolání dle kapitoly V?

Pro naplnění pojmu nemoci z povolání musí být splněny podmínky uvedené v Seznamu nemocí z povolání. Tzv. klinická podmínka, kdy musí být splněna diagnostická kritéria včetně tíže onemocnění, tj. u nemocí přenosných dle kapitoly V se musí jednat o klinicky manifestní infekční onemocnění s příslušným laboratorním nálezem.
Dále tzv. hygienická podmínka, kdy se jedná o práci, u níž je dle Seznamu nemocí z povolání prokázáno riziko nákazy.

Pokud onemocnění Covid-19 vzniklo při práci, u níž je hygienickým šetřením prokázáno riziko nákazy, uznává se jako nemoc z povolání přenosná (kapitola V, položka 1 případně 3 Seznamu nemocí z povolání).

Kdo posuzuje a uznává nemoci z povolání?

 • výhradně poskytovatelé pracovnělékařských služeb v oboru pracovní lékařství, kteří získali povolení Ministerstva zdravotnictví k uznávání nemocí z povolání dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, viz https://www.mzcr.cz/seznam-poskytovatelu-kterym-bylo-udeleno-povoleni-uznavat-nemoci-z-povolani/,
 • místní příslušnost je blíže uvedena ve vyhlášce č. 104/2012 Sb., o posuzování nemocí z povolání, neplatí zde princip svobodné volby lékaře.

Kdo ověřuje podmínky vzniku nemoci z povolání?

 • orgány ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice) v případě důvodného podezření na nemoc z povolání na základě žádosti poskytovatele uznávajícího nemoci z povolání.

Jsou řešeny i specifické případy (práce či bydliště v zahraničí, šetření u hasičů, policistů, vojáků)?

 • ano, specificky je řešeno např. ověřování podmínek vzniku nemoci z povolání při výkonu práce posuzované osoby v zahraničí, k níž byl zaměstnanec vyslán zaměstnavatelem se sídlem v České republice, či v případě, že osoba, trvale žije v zahraničí,
 • ověřování podmínek práce pro účely posuzování nemoci z povolání u příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR a Policie ČR je prováděno v rámci Ministerstva vnitra,
 • u příslušníků Armády ČR, žáků vojenských škol a zaměstnanců organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany provádí ověření podmínek vzniku nemocí z povolání orgán ochrany veřejného zdraví Ministerstva obrany a nemoci z povolání uznává Ústřední vojenská nemocnice v Praze.

Kdo odesílá posuzovanou osobu k poskytovateli uznávajícímu nemoci z povolání?

 • každý ošetřující lékař má povinnost odeslat osobu, u níž na základě odborného vyšetření vzniklo důvodné podezření na nemoc z povolání, k příslušnému poskytovateli uznávajícímu nemoci z povolání. Formulář žádosti je stejný jako žádost o jakékoliv jiné konziliární vyšetření, tj. Poukaz na vyšetření/ošetření. Ošetřujícím lékařem se rozumí ošetřující zdravotnický pracovník, který navrhuje, koordinuje, poskytuje a vyhodnocuje individuální léčebný postup u konkrétního pacienta a koordinuje poskytování dalších zdravotních služeb (zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách),
 • zaměstnavatel, pokud má důvodné podezření, že by se u dané osoby mohlo jednat o nemoc z povolání,
 • žádost může podat i sama osoba, pokud má podezření, že jí v souvislosti s prací vznikla nemoc z povolání.

Žádost o posouzení možné nemoci z povolání lze podat i zpětně.

Jaké jsou základní podklady a kdo vydává lékařský posudek o nemoci z povolání?

 • jedná se o výsledky objektivních lékařských vyšetření potvrzujících diagnózu, včetně stupně závažnosti onemocnění (zejména kopie zdravotnické dokumentace registrujícího praktického lékaře v rozsahu potřebném k posouzení nemoci včetně údajů o trvání karantény event. pracovní neschopnosti, výsledky laboratorních vyšetření na SARS-CoV2 a nálezy odborných lékařů týkajících se řešeného onemocnění, vč. rentgenových snímků, pokud byly provedeny),
 • ověření orgánu ochrany veřejného zdraví (krajské hygienické stanice), že posuzovaná osoba před vznikem předmětného onemocnění pracovala za podmínek, za nichž nemoc z povolání vzniká,
 • kompetentní vydávat lékařské posudky o uznání nemoci z povolání jsou pouze poskytovatelé s povolením Ministerstva zdravotnictví k uznávání nemocí z povolání (viz také odkaz na www.mzcr.cz výše). Lékařský posudek musí být prokazatelně předán posuzované osobě a osobě, které z posudku vznikají povinnosti (tj. zaměstnavateli), které mohou v odůvodněných situacích uplatnit návrh na jeho přezkoumání prostřednictvím poskytovatele, který lékařský posudek vydal.

Jaký je stav posuzování a uznávání infekčních nemocí z povolání v České republice?

Dle údajů z Národního registru nemoci z povolání jsou nemoci přenosné a parazitární dlouhodobě hlášeny nejčastěji u osob poskytujících zdravotní a sociální péči. Tento vývoj lze očekávat i v souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19.

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.
náměstkyně pro ochranu a podporu veřejného zdraví
a hlavní hygienička České republiky