Doporučení ve vztahu k zajištění poskytování zdravotní péče v lůžkových zdravotnických zařízení po dobu epidemie COVID-19

Ministerstvo zdravotnictví s ohledem na šíření epidemie onemocnění COVID-19 po celém území České republiky a vyhlášený nouzový stav přijalo po projednání ve svém krizovém štábu dne 17. 3. 2020 následující doporučení ve vztahu k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli lůžkové péče na území České republiky:

  1. Doporučuje všem poskytovatelům lůžkové péče, aby pro řešení a zvládání epidemie onemocnění COVID-19 přijali veškerá opatření, která zajistí bezpečné poskytování zdravotní péče hospitalizovaným pacientům i zdravotnickým pracovníkům, kteří zdravotní péči poskytují. Zejména, aby všichni zaměstnanci nahlásili svým nadřízeným informace týkající se jejich pobytu v rizikových oblastech a jejich případného kontaktu s osobou podezřelou z nákazy COVID-19 nebo s osobou s potvrzeným onemocněním COVD-19. V případě prohlášení, že se zaměstnanec pohyboval v rizikových oblastech nebo byl ve výše specifikovaném kontaktu, je namístě v součinnosti s příslušnými orgány (zejm. místně příslušnou hygienickou stanicí) přijmout preventivní opatření k zamezení šíření infekce v lůžkovém zdravotnickém zařízení.
  2. Doporučuje, aby všichni poskytovatelé lůžkové péče prověřili, pokud tak již neučinili, postupy, stanovené ve svém pandemickém plánu nebo plánu krizové připravenosti, nemají-li pandemický plán zpracovaný, a zaměřili se zejména na:
  • vyčlenění vhodných prostor pro poskytování zdravotní péče pacientům s onemocněním COVID-19,
  • prověření postupů pro reprofilizaci lůžek z hlediska materiálního, personálního a protiepidemického zajištění,
  • stanovená hygienicko-epidemiologická opatření k zabránění šíření infekčního onemocnění,
  • vybavení lůžek přístroji pro umělou plicní ventilaci nebo oxygenoterapii a zajistili si dostatečné množství medicinálních plynů potřebných pro léčbu pacientů,
  • určení zdravotnických pracovníků a dalších zaměstnanců, kteří budou poskytovat nebo již poskytují zdravotní péči pacientům s onemocněním COVID-19, a v případě potřeby provedení jejich proškolení,
  • stanovení podmínek pro využití pomoci nabízené neziskovými organizacemi, zejména v oblasti psychosociální podpory a pomoci pacientům seniorům,
  • stanovení podmínek a přijetí opatření pro zařazení studentů na výpomoc při poskytování zdravotní péče, stanovení algoritmů pro včasné vyloučení zdravotnických pracovníků s příznaky onemocnění COVID-19 z poskytování zdravotní péče a zabránění rozšíření infekčního onemocnění uvnitř zdravotnického zařízení.

3. Doporučuje, aby pro vyčleněné zdravotnické pracovníky, kteří budou určeni pro poskytování zdravotní péče pacientům s onemocněním COVID-19, zajistili poskytovatelé lůžkové péče osobní ochranné prostředky a proškolení těchto zaměstnanců v jejich používání (svlékání a oblékání), podle doporučení zveřejněném na webových stránkách Státního zdravotního ústavu.

Ministr zdravotnictví apeluje na všechny poskytovatele lůžkové péče, aby se uvedenými doporučeními řídili a zajistili jejich implementaci v rámci jejich zdravotnických zařízení.

Všechna výše uvedená doporučení jsou platná až do odvolání.