Doporučení pro provozovatele zdravotnické dopravní služby v souvislosti s epidemickým výskytem onemocnění COVID-19

Ochrana pracovníků zajišťujících zdravotnickou dopravní službu (ZDS) a ochrana dopravovaných pacientů je nezbytná pro omezení možnosti nákazy osob účastnících se transportu a zároveň pro zachování dostupnosti zdravotnické dopravní služby.

Ochrana pracovníků ZDS
Osobní ochranné pomůcky: chirurgická rouška, nebo v případě transportu COVID+ pacienta polomaska FFP2, brýle (dioptrické, sluneční nebo ochranné), jednorázové rukavice, dezinfekční prostředek na ruce, pracovní oděv.
Provozní opatření: pacienti se dopravují výhradně v prostoru odděleném od řidiče ZDS. Pokud pacient potřebuje dopomoc pracovníka ZDS, provádí řidič tuto dopomoc po dezinfekci rukou a po nasazení jednorázových rukavic s nasazenou polomaskou a brýlemi. Před kontaktem vyzve řidič pacienta k nasazení roušky (ochrany dýchacích cest) a dezinfekci rukou, kterou pacientovi poskytne. Po dopravení pacienta na místo určení, provede řidič dezinfekci rukou a dezinfekci povrchů, se kterými přišel pacient do přímého kontaktu (klika dveří, madlo, sedadlo apod.). Poté provede důkladné vyvětrání interiéru vozu. Po dezinfekci povrchů provede opět dezinfekci rukou.
Důležité je při manipulaci s rouškou či polomaskou na tuto nesahat v její přední části. Polomasku FFP2 lze používat maximálně po dobu 4 hodin. Polomaska při správném použití kryje ústa i nos.  S polomaskou  se manipuluje pouze za tkanice, kterými se polomaska zavazuje.
Pokud je známo, že přepravovaný pacient má onemocnění COVID-19, oblékne si posádka před kontaktem s pacientem jednorázový ochranný oděv, který ihned po ukončení dopravy pacienta do ZZ či do místa bydliště odloží do igelitového pytle nebo vyčleněné nádoby na biologický odpad (stejně se nakládá s použitými rukavicemi a polomaskami).

Ochrana pacientů
Pacienti jsou před nástupem do vozidla posádkou vyzvání k použití roušky či jiné ochrany dýchacích cest a k dezinfekci rukou. Pacient nastupuje do prostoru odděleného od řidiče. Pokud je to logisticky možné, dopravuje se pouze 1 pacient nebo členové pouze 1 domácnosti. Pokud nelze jinak, lze dopravovat více pacientů, ovšem jen za podmínky, že jsou tito schopni důsledně použít ochranu dýchacích cest, že před nástupem do vozu ZDS provedli dezinfekci rukou a že předpokládaná délka transportu nepřesáhne 20 minut.
Pokud se jedná o pacienta, který je pozitivní na SARS-CoV-2 nebo je v karanténě pro kontakt s potvrzeným onemocněním COVID-19, lze akceptovat pacienta k přepravě pouze s nasazenou rouškou.

Údržba vozidla ZDS
Po převozu pacienta provede posádka vozu dezinfekci povrchů prostředkem s plně virucidním účinkem, se kterými mohla přepravovaná osoba přijít do kontaktu (kliky, madla, sedadlo, lehátko, úchyty apod.).
Po přepravě pacienta nemocného COVID-19 je nutno zajistit dezinfekci celého vozu a odvětrání po dobu minimálně 20 minut.
Při použití povrchových dezinfekčních prostředků je třeba dodržet koncentraci a expoziční dobu použitého přípravku podle návodu výrobce.
Při nedostatku FFP2 respirátorů lze provizorně a pouze za účelem zajištění transportu pacientů, za předpokladu oddělené kabiny řidiče od přepravního prostoru, použít chirurgickou roušku v kombinaci se štítem nebo brýlemi.
Souhrn doporučovaných obecných opatření: mytí rukou mýdlem, dezinfekce rukou prostředkem s plně virucidním účinkem, ochrana dýchacích cest nošením roušek či respirátorů  prevence šíření virů kapénkami, respirační hygiena – používání jednorázových papírových kapesníků, případně kašlání, kýchaní do rukávu,  ochrana oční spojivky pomocí nošení ochranných brýlí či štítů, desinfekce povrchů, přeprava co nejmenšího počtu osob, oddělení kabiny řidiče od prostoru pro přepravované osoby.

Zpracování:                            Klinická skupiny COVID MZ
Za autorský kolektiv:           Jan Marounek