Doporučení pro poskytovatele domácí zdravotní péče v souvislosti s epidemií onemocnění COVID-19

S ohledem na současný stav, kdy poskytovatelé domácí zdravotní péče nedisponují dostatečným množstvím osobních ochranných prostředků, je nezbytné přijmout opatření, která umožní pokračování poskytování zdravotních služeb ve vlastním sociálním prostředí alespoň u těch pacientů, u kterých je to s ohledem na jejich zdravotní stav nezbytně nutné a není možné ošetřovatelskou péči zajistit jiným způsobem.

V situaci, kdy poskytovatel domácí zdravotní péče nemá pro zdravotníky v terénu dostatek osobních ochranných prostředků, doporučujeme zvážit následující opatření:

 1. Ve spolupráci s praktickým lékařem nebo jiným ošetřujícím lékařem, který domácí zdravotní péči indikoval, vyberte z ošetřovaných pacientů ty pacienty, kteří ošetřovatelskou péči nezbytně potřebují a nelze ji zajistit jiným způsobem.
  Pokud je u těchto pacientů možné upravit četnost a/nebo rozsah poskytované domácí zdravotní péče (například s ohledem na to, že v domácnosti jsou v důsledku vyhlášení nouzového stavu výjimečně přítomni rodinní příslušníci, které lze edukovat), dohodněte s ošetřujícím lékařem úpravu indikace domácí péče tak, aby byl rozsah poskytované péče a kontakt zdravotníka s pacientem omezen na nezbytně nutnou dobu (zkracování ošetřovacích návštěv a snížení frekvence návštěv se současnou edukací rodiny).
 2. U pacientů, u kterých je možné poskytování ošetřovatelské péče zajistit jiným způsobem, nebo jej odložit, dohodněte s ošetřujícím lékařem ukončení indikace domácí zdravotní péče.
  Informujte pacienta, případně rodinu pacienta, že důvodem ukončení péče je nedostatek ochranných osobních prostředků pro zdravotníky, který dočasně neumožňuje bezpečné poskytování domácí zdravotní péče.
 3. Informujte praktické lékaře a poskytovatele lůžkové péče o omezeném provozu z důvodu nedostatku ochranných pomůcek pro zdravotníky.
 4. Nepřijímejte nové pacienty do péče, pokud nebudete schopni zajistit adekvátní ochranu zdravotníků a tím i pacientů. Je třeba mít na paměti, že tímto postupem jsou chráněni nejen zdravotníci, ale i samotní pacienti. Pokud bude zřejmé, že není možné zajistit bezpečnou zdravotní péči v domácím prostředí, pacient zůstane v lůžkovém zařízení, nebo bude dočasně zajištěna doprava pacienta do ambulantního zařízení, kde potřebnou ošetřovatelskou péči zajistí bez rizika přenosu nákazy.
 5. U pacientů, u kterých není možné poskytování domácí zdravotní péče přerušit nebo ukončit, pokračujte v poskytování ošetřovatelské péče dle indikace lékaře, a to způsobem, který bude minimalizovat riziko nákazy koronavirem SARS-CoV-2, a to jak na straně pacienta, tak na straně zdravotníků:
  • Poučte pacienta i rodinu, že pokud by měli kontakt s osobou, u které bylo diagnostikováno onemocnění COVID-19, nebo která byla pozitivně testována na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2, jsou povinni toto bezodkladně oznámit zdravotní sestře ještě před zahájením návštěvy, nejlépe telefonicky. Poučte je i o tom, že jsou povinni dopředu hlásit jakákoli karanténní opatření, pokud jim byla uložena. V takovém případě se ošetřovací návštěva neprovede a bude postupováno v součinnosti s praktickým lékařem pacienta a dle pokynů hygienika.
  • Poučte pacienta i rodinu, že jsou povinni zdravotní sestře dopředu hlásit přítomnost příznaků onemocnění COVID-19 jak u pacienta, tak u rodinných příslušníků, kteří jsou s pacientem a/nebo zdravotníkem v kontaktu. Dle informací Státního zdravotního ústavu je nejčastěji hlášeným klinickým příznakem u hospitalizovaných pacientů s COVID-19 horečka, dále kašel, dušnost, bolest svalů a únava. Méně častými příznaky jsou průjem a zvracení.
   V případě, že jsou přítomny příznaky onemocnění, ošetřovací návštěva se neprovede a bude postupováno v součinnosti s praktickým lékařem pacienta a dle pokynů hygienika.
  • Po příchodu do domácího prostředí minimalizujte kontakt s rodinnými příslušníky pacienta a jinými přítomnými osobami. Při komunikaci se všemi osobami kromě pacienta dodržujte doporučený rozestup. Pokud není přítomnost rodinného příslušníka u ošetření nezbytně nutná, požádejte, aby nebyl v místnosti po dobu ošetřovací návštěvy nikdo přítomen. Tento požadavek vysvětlete potřebou ochrany zdravotníka i rodinných příslušníků a dalších osob.
  • Vyžadujte, aby pacient, jeho rodinní příslušníci a další osoby (pokud s nimi bude zdravotník v kontaktu) měli v přítomnosti zdravotníka nasazenou roušku nebo respirátor, nebo jiné ochranné pomůcky bránící přenosu nákazy.
  • Před vyšetřením změřte pacientovi teplotu. Pokud u pacienta zjistíte zvýšenou tělesnou teplotu, která nepatří k projevům aktuálně léčeného onemocnění, a/nebo náhlý vznik jiných klinických příznaků (viz shora pod písm. b), a současně nebudete dostatečně vybaveni osobními ochrannými prostředky, které by efektivně chránily před nákazou, ukončete bezodkladně ošetřovací návštěvu, informujte registrujícího praktického lékaře a v součinnosti s ním hygienika a řiďte se jeho pokyny.
  • Během ošetřovací návštěvy dodržujte veškerá hygienická opatření nutná k minimalizaci přenosu nákazy. V průběhu ošetření větrejte, pokud je to možné.
 6. S ohledem na rostoucí počet nakažených osob v populaci je třeba pečlivě zvažovat riziko přenosu nákazy na chronicky nemocné a křehké pacienty ze strany zdravotníků. U pacientů, kteří jsou ve vztahu k onemocnění COVID-19 nejvíce rizikoví, nedoporučujeme, aby byli ošetřováni zdravotníky bez osobních ochranných prostředků, které efektivně zabraňují přenosu nákazy. Dle informací Státního zdravotního ústavu mají nejvyšší riziko závažného až fatálního průběhu onemocnění lidé starší 60 let a lidé s chronickým onemocněním, jako je hypertenze, cukrovka, kardiovaskulární onemocnění, chronické respirační onemocnění a onkologické onemocnění. Poskytovatel domácí zdravotní péče, který nemá k dispozici adekvátní osobní ochranné prostředky, by měl ošetřování těchto rizikových pacientů odmítnout.

Zpracovali:
Česká asociace sester – Mgr. Petra Vytasil Krajíčková, MBA
Asociace domácí péče České republiky – Bc. Ludmila Kondelíková
Asociace provozovatelů zdravotnických zařízení – Ing. Jakub Zahradníček
Grémium managerů agentur domácí péče, z.s. – Mgr. Lucie Jursíková Brožková
Sdružení majitelů a poskytovatelů DP – Bc. Kamila Sedláková