Doporučení poskytovatelům zdravotní péče

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2  na území České republiky  a v návaznosti na Opatření obecné povahy ze dne 16. března 2020 Č. j.: MZDR 12066/2020-1/MIN/KAN ,  Mimořádné opatření  Č. j.: MZDR 12312/2020-2/MIN/KAN  ze dne 29. března 2020  a Mimořádné opatření Č. j.: MZDR 13311/2020-1/MIN/KAN ze dne 25.března 2020  Ministerstvo zdravotnictví  ke dni 15. dubna 2020 doporučuje poskytovatelům zdravotních služeb následující:

 1. Poskytovatelé ambulantní péče včetně ambulantních provozů poskytovatelů lůžkové péče
 1. Zdravotní péči preventivní, diagnostickou, dispenzární, léčebnou, léčebně rehabilitační, ošetřovatelskou a paliativní lze poskytovat v plném rozsahu při nastavení následujících protiepidemických opatření:
 • objednávání pacientů na konkrétní dobu tak, aby nedocházelo k přítomnosti více než 3 pacientů pro 1 ambulanci či poradnu v čekárně současně (jeden pacient přichází, jeden odchází, jeden čeká na vyšetření), s ohledem na místní uspořádání prostor pro čekající pacienty,
 • pro objednávání do ambulancí a poraden preferenčně používat online objednávkový systém, event. objednání telefonem.
 • oddělená ordinační doba pro pacienty s onemocněním COVID-19
 • používání osobních ochranných pomůcek podle doporučení MZ, dostupná dezinfekce přípravky s virucidním účinkem (optimálně plně virucidní účinek),
 • úprava provozního řádu ambulance zohledňující potřebu časté dezinfekce povrchů a bezpečnou likvidaci odpadu.

Doporučuje se i nadále, umožnují-li to okolnosti, využívat možnost vzdáleného přístupu k zajištění preskripce formou eReceptu, vydávání neschopenky/karantény formou eNeschopenky, zajištění žádanek k laboratornímu vyšetření a umožnění telefonické konzultace s lékařem.

 • Lékárenskou péči a klinicko-farmaceutickou péči lze poskytovat za podmínky používání náležitých ochranných pomůcek, rozestupů min. 2 metry mezi čekajícími osobami v lékárně, a dostupnosti dezinfekce s virucidním účinkem (optimálně plně virucidní účinek).
 • Poskytovatelé akutní lůžkové péče

Zdravotní péči akutní, neodkladnou  a nezbytnou lze poskytovat bez omezení, a to  za dodržení podmínek stanovených v Opatření obecné povahy ze dne 16. března 2020 Č. j.: MZDR 12066/2020-1/MIN/KAN , v  Mimořádném opatření  Č. j.: MZDR 12312/2020-2/MIN/KAN  ze dne 29. března 2020  a v Mimořádném opatření Č. j.: MZDR 13311/2020-1/MIN/KAN ze dne 25.března 2020 a za předpokladu vyčlenění dostatečné kapacity  pro intenzivní péči  v součinnosti  s krajským koordinátorem intenzivní péče, a to v návaznosti na vývoj epidemiologické situace a potřebu hospitalizace pacientů s onemocněním  COVID-19.

Zdravotní péči plánovanou se doporučuje poskytovat pouze za předpokladu zajištění dostatečné volné (rezervní) kapacity pro péči o pacienty s onemocněním COVID-19 vyčleněné v rámci kraje, a to opět v součinnosti s krajským koordinátorem intenzivní péče.  Vzhledem k uvolnění kapacity lůžek pediatrie, u pediatrických pacientů lze obnovit plánovanou zdravotní péči včetně operačních výkonů.

Mimořádným opatřením Č. j.: MZDR 15190/2020-6/MIN/KAN ze dne 8.dubna 2020 je uloženo všem poskytovatelům hlásit Ministerstvu zdravotnictví dostupnou kapacitu intenzivní péče. Za účelem koordinace vyčlenění dostatečné kapacity intenzivní péče pro potřebu hospitalizace pacientů s onemocněním COVID-19 v rámci kraje a monitorace rezervy kapacity intenzivní péče jednotlivých poskytovatelů akutní lůžkové péče byla ministerstvem v součinnosti s krajskými hygienickými stanicemi a HSHMP ustanovena funkce krajského koordinátora intenzivní péče. Krajský koordinátor intenzivní péče tak disponuje přehledem vyčleněné kapacity intenzivní péče a volné (rezervní) kapacity intenzivní péče pro potřebu hospitalizace pacientů s onemocněním COVID-19 v rámci kraje.

 • Poskytovatelé jednodenní péče

Jednodenní péči lze poskytovat za dodržení podmínek stanovených ve výše uvedených mimořádných opatřeních a opatření obecné povahy v plném rozsahu bez omezení. Předpokladem je dostupnost a používání osobních ochranných pomůcek dle doporučení Ministerstva zdravotnictví a nastavení hygienicko-protiepidemických opatření u poskytovatele jednodenní péče.

 • Poskytovatelé zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí pacienta

Zdravotní péči ve vlastním sociálním prostředí pacienta lze poskytovat bez omezení   za předpokladu dostupnosti a používání osobních ochranných pomůcek dle doporučení MZ, dezinfekce s virucidním účinkem (ideálně s plně virucidním účinkem) a zajištění bezpečné likvidace odpadu.

 • Poskytovatelé následné lůžkové péče

Následnou lůžkovou péči s výjimkou lázeňské léčebně rehabilitační péče lze poskytovat bez omezení, a to za podmínek uvedených v Mimořádném opatřením Č. j.: MZDR 13719/2020-1/MIN/KAN ze dne 27.března 2020.

Pro přijetí nových pacientů se doporučuje před překladem provést RT-PCR test na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2.

Všem poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím lázeňskou léčebně rehabilitační péči se doposud zakazuje přijímat nové pacienty za účelem poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče mimořádným opatřením  ze dne 25. března 2020 Č. j.: MZDR 13285/2020-1/MIN/KAN. Epidemiologická situace bude zhodnocena k 30. dubnu 2020, a v případě příznivého epidemiologického vývoje ve výskytu onemocnění COVID-19 bude rozhodnuto o nezbytnosti tohoto zákazu, a o podmínkách, za jakých by bylo umožněno přijímat nové pacienty ( např. provedení RT-PCR testu na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2 před přijetím/překladem pacienta, zajištění doporučených osobních ochranných pomůcek, ubytování pouze na jednolůžkových pokojích, zajištění dostatečného prostoru pro stravování a podmínek obdobných jako v  mimořádném opatření ze dne 27.března 2020 Č. j.: MZDR 13719/2020-2/MIN/KAN ).

 • Poskytovatelé dlouhodobé lůžkové péče

Dlouhodobou lůžkovou péče lze poskytovat bez omezení za podmínek uvedených v Mimořádném opatřením Č. j.: MZDR 13719/2020-1/MIN/KAN ze dne 27.března 2020, a za předpokladu dostupnosti a používání osobních ochranných pomůcek dle doporučení Ministerstva zdravotnictví. Pro přijetí nových pacientů se doporučuje před překladem provést RT-PCR test na přítomnost nového koronaviru SARS-CoV-2.

Toto doporučení Ministerstva zdravotnictví poskytovatelům zdravotní péče bylo vydáno dne 15. dubna 2020 a bude upravováno v návaznosti na vývoj epidemiologické situace a kapacity intenzivní péče.