Doporučení k používání respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany pro vybrané profese

Světová zdravotnická organizace (WHO) a Evropské centrum pro kontrolu nemocí (ECDC) vydaly několik materiálů, ve kterých postupně upravují a aktualizují informace o používání osobních ochranných prostředků (OOP) a opatření v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením onemocnění COVID – 19. Kritéria WHO a ECDC platná v době vydání tohoto doporučení jsou mírnější, než tato doporučení pro ČR. Doporučení přísnějších kritérií v ČR vychází z požadavku co nejúčinnější a efektivní ochrany zejména zdravotnických pracovníků, ale také pracovníků ostatních vybraných profesí. V situaci, kdy je dostatek respirátorů uvedené vyšší třídy učinnosti, se doporučuje použít respirátor uváděný jako první v pořadí (např. FFP2). V případě nedostupnosti uvedených respirátorů je možné použít OOP uvedené jako druhé v pořadí, stále s jistotou dostatečné účinnosti, která je v souladu s doporučením WHO a ECDC.
Používání ochrany dýchacích cest je jedno z důležitých preventivních opatření, které pomáhá omezit šíření respiračních onemocnění, včetně COVID–19. Přesto pouhé používání ochrany dýchacích cest bez dalších opatření je nedostatečné. Musí být vždy kombinováno s dostatečnou hygienou a častým mytím rukou.
WHO, ECDC, Robert Koch Institut a další uznávané odborné autority doporučují, aby zdravotničtí pracovníci, kteří pečují v přímém kontaktu o nakažené pacienty, používali tyto ochranné pomůcky: ochranný plášť, rukavice, ochranu dýchacích cest a ochranu očí.

Zdravotnický personál
Všem zdravotnickým pracovníkům se doporučuje při výkonu pracovní činnosti používání ochranných prostředků nosu a úst. K ochraně lze využít ústních chirurgických roušek nebo respirátorů různé úrovně ochrany. Příklad typových profesí a doporučených typů roušek/respirátorů uvádí tabulka 1. Tabulka uvádí požadavky pro vybrané profese. V případě nedostupnosti uvedených prostředků, mohou být nahrazeny ochranným prostředkem uvedeným jako druhý v pořadí.

Základní principy používání respirátorů a roušek ve zdravotnictví:

  • Non-Covid zóna: respirátor FFP2 / chirurgická rouška, FFP1
  • Covid zóna: respirátor FFP2 / N95, GB19083
  • Covid zóna s rizikem vzniku aerosolu: respirátor FFP3 / GB19083 (level 2 – 3)

Non-Covid zóna = prostory zdravotnického zařízení či jiných zařízení, kde nedochází k přímému kontaktu s pacientem, u kterého je podezření nebo bylo potvrzeno onemocnění Covid-19.

Covid zóna = prostory zdravotnického zařízení či zařízení sociálních služeb, kde dochází k přímému kontaktu s pacientem, u kterého je podezření nebo bylo potvrzeno onemocnění Covid-19.

Covid zóna s rizikem vzniku aerosolu = prostory zdravotnického zařízení, kde dochází k přímému kontaktu s pacientem, u kterého je podezření nebo bylo potvrzeno onemocnění Covid-19 a při péči o pacienta může docházet k produkci aerosolu (např. tracheální intubace, tracheostomie, odsávání z dýchacích cest, bronchoskopie, indukce sputa, kardiopulmonální resuscitace apod.).

Zdravotnickým pracovníkům či pracovníkům jiných zařízení s nízkým rizikem kontaktu s nemocným COVID-19, pracujícím v non-Covid zóně, se doporučuje při nedostatku respirátorů FFP2 používání chirurgických roušek.
Zdravotnickým pracovníkům a personálu pečujícím o pacienty s COVID-19 v Covid zóně, při odběru vzorků k laboratornímu vyšetření (výtěry z horních cest dýchacích) nebo při poskytování lékařské péče se doporučuje používání respirátorů třídy ochrany minimálně FFP2 nebo N95.
Zdravotnickým pracovníkům a personálu pečujícím o pacienty s klinickými příznaky a neznámým stavem COVID-19 se doporučuje při poskytování lékařské péče používání respirátorů třídy ochrany minimálně FFP2 nebo N95.
Respirátor FFP3, popř. GB19083 (level 2 – 3), se doporučuje u procesů vytvářejících aerosoly, například při péči o pacienta umístěného na JIP/KARIM, při péči o ventilovaného pacienta, při resuscitaci.
V případě nedostatku FFP2 / FFP3 respirátorů, v souladu s doporučením WHO a ECDC, lze zvážit u zdravotnických pracovníků, kteří jsou v přímém kontaktu s pacientem s podezřelou nebo potvrzenou infekcí COVID-19 (ale bez rizika vzniku aerosolu) použití chirurgické roušky, a to zejména v situaci, kdy samotný pacient má taktéž nasazenu roušku zakrývající jeho ústa a nos. Posouzení, zda použít chirurgickou roušku, anebo respirátor, závisí na zhodnocení rizikovosti prostředí, ve kterém se zdravotnický pracovník pohybuje a činnosti, kterou provozuje. Na základě výsledků hodnocení rizika, zaměstnavatel, respektive poskytovatel zdravotních služeb zvolí vhodný osobní ochranný prostředek. Nadužívání speciálních ochranných pomůcek může mít za následek jejich nedostatek.
Vzhledem k celosvětovému nedostatku ochranných pomůcek je akceptovatelné použití stejného respirátoru při péči o více pacientů se stejnou diagnózou bez sejmutí respirátoru, pokud není respirátor poničen, znečištěn či kontaminován. Před opakovaným použitím je upřednostňováno prodloužené použití respirátoru, protože se očekává, že bude zahrnovat méně dotyků s respirátorem, a tedy menší riziko přenosu nákazy. Klíčovým hlediskem bezpečného dlouhodobého použití je, že respirátor si musí zachovat své vlastnosti a funkci. Zkušenosti s používáním ukazují, že respirátory mohou fungovat v rámci svých vlastností až po dobu 6-8 hodin nepřetržitého nebo přerušovaného používání. Maximální délka nepřetržitého používání respirátorů ve zdravotnických zařízeních je tak dána více hygienickými okolnostmi (respirátor musí být vyměněn, protože byl kontaminován) nebo praktickými potřebami (např. přestávka na jídlo, na toaletu), než předem stanoveným počtem hodin. Je nepravděpodobné, že by prodloužené použití samotné zhoršilo ochranu dýchacích cest.
Používání látkových obličejových roušek se u zdravotnického personálu nedoporučuje!

Shrnutí: Na základě doporučení WHO, ECDC a CDC je respirátor třídy FFP2 a vyšší (případně respirátory N95 / KN95 srovnatelné s FFP2) doporučovanou ochranou pro zdravotnické pracovníky a personál, kteří zajišťují přímou léčbu a péči o COVID-19 pozitivní pacienty. V případě rizika vzniku aerosolu při péči o pacienta je doporučovanou ochtranou respirátor FFP3 / GB19083 (level 2 nebo 3). Při nedostatku respirátorů FFP2 / FFP3, je možné považovat chirurgické roušky používané spolu s ochranou očí (brýle, štít) a dalšími OOP za dostatečnou ochranu zdravotnických pracovníků v přímém kontaktu s pacienty s podezřením nebo potvrzeným onemocněním COVID-19, mají-li tito pacienti taktéž řádně nasazenou roušku.

Doporučení může být upravováno v návaznosti na nové poznatky.

Tabulka 1: Příklady typových profesí pro přidělování respirátorů a roušek

Profese Typ ochranného prostředku
Zdravotnický pracovník JIP, KARIM, pečující o ventilované pacienty – v COVID zóně FFP3 / GB19083
Personál u všech činností generujících aerosol FFP3 / GB19083
Personál pečující o COVID pacienty (včetně zařízení sociálních služeb) FFP2 / GB19083
Pracovník laboratoře COVID-centra Minimálně FFP2 / GB19083
Pracovníci zdravotnické záchranné služby Minimálně FFP2 / GB19083
Zdravotnický pracovník – odběrová místa FFP2 / N95 / KN95 / GB19083 + štít
Zdravotnický pracovník urgentní příjem, ORL odd., plicní odd., oční odd. FFP2 / N95 / KN95 / GB19083
Zubní lékař FFP2 / N95 / KN95 / GB19083 + štít
Zdravotnický pracovník (non-COVID zóna) FFP2 / chirurgická rouška
Praktický lékař FFP2 / chirurgická rouška
Ambulantní specialista FFP2 / chirurgická rouška
Lékárník Minimálně chirurgická rouška
Pracovníci v pohřebnictví (vč. manipulace se zesnulými s COVID-19) FFP2 / N95 / KN95
Potravináři – čisté prostory Rouška
Řidiči MHD Rouška
Pokladní Rouška
Pracovníci s četným kontaktem s klienty Mimimálně rouška / FFP1
Armáda – četný kontakt s obyvateli FFP2 / rouška / FFP1
Policie – četný kontakt s obyvateli FFP2 / rouška / FFP1
Hasiči – četný kontakt s obyvateli FFP2 / rouška / FFP1
Personál zařízení sociálních služeb bez COVID pacientů FFP2 / rouška / FFP1
Armáda – ostatní Rouška / FFP1
Policie – ostatní Rouška / FFP1
Hasiči – ostatní Rouška / FFP1
Energetika Rouška / FFP1
Ostatní činnosti, administrativní práce, průmysl, lesnictví, zemědělské práce, potravinářský průmysl, běžný občan Rouška / FFP1

Zjednodušená tabulka třídy ochrany respirátorů:

Třída ochrany / standard FFP2 N95, GB19083
(Level 1)
KN95 (GB2626) GB19083
(Level 2, 3)
FFP3
Filtrační účinnost ≥ 94 % ≥ 95 % ≥ 95 % ≥ 99 % ≥ 99 %

Zdroje:

ECDC. Infection prevention and control for COVID-19 in healthcare settings – first update. Technical Report:

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-infection-prevention-and-control-healthcare-settings-march-2020.pdf

WHO. Advice on the use of masks in the community, during home care and in health care settings in the context of COVID-19, Interim guidance, 19 March 2020, WHO, online:

https://www.who.int/publications-detail/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak

CDC. Personal Protective Equipment FAQs:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirator-use-faq.html

Další zdroje:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5058571/

https://www.who.int/docs/default-source/documents/advice-on-the-use-of-masks-2019-ncov.pdf

https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Biostoffe/FAQ/pdf/Empfehlungen-organisatorische-Massnahmen.pdf?__blob=publicationFile&v=4

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Ressourcen_schonen_Masken.pdf?__blob=publicationFile

https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/NCOV2019/FAQ_Liste.html#FAQId13528066

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-guidance-wearing-and-removing-personal-protective-equipment-healthcare-settings-updated.pdf