Uznávání certifikátů o provedeném očkování z jiných zemí

Níže uvedené informace se vztahují pouze k uznávání certifikátů o očkování, nikoliv o testování, nebo o prodělaném onemocnění covid-19.

Certifikáty jsou uznávané pro vstup do provozoven a při využití služeb. Zjednodušují také cestování. Plně očkovaní držitelé Evropského certifikátu o očkování, resp. držitelé uznávaných certifikátů o očkování ze třetích zemí mohou z jakékoliv země přicestovat bez testu a bez podstoupení samoizolace, jen s příjezdovým formulářem.

Stanovisko Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

S ohledem na postupující vakcinaci v zemích Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru vydalo Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) dne 21. 4. 2021 pokyny týkající se možného uvolňování omezení zavedených za účelem snížení rizika přenosu nákazy pro ty osoby, které již podstoupily kompletní očkování proti covid-19 (tzn. uplynuly alespoň dva týdny od aplikace druhé dávky vakcíny od společností Pfizer/BioNTech, AstraZeneca či Moderna nebo od aplikace jednodávkové vakcíny od společnosti Janssen).

V případě osob s ukončeným očkováním mohou státy přistoupit k uvolnění v některých oblastech, především pak cestování. Pravděpodobnost, že plně naočkovaný cestující představuje při příchodu do země riziko, je dle výše uvedených pokynů naprosto minimální.

V kontextu očkovacích certifikátů je však nutné hledět na rizika, na která opakovaně upozorňují evropské i globální společenství, a sice rostoucí trh s padělky certifikátů nejrůznějších druhů. Na rizika zneužití – zejména potvrzení o prodělaném testu – ve svých zprávách upozorňuje např. i Europol. Falešná osvědčení mohou představovat významné riziko pro veřejné zdraví. Orgány jednoho členského státu musí mít jistotu, že informace obsažené v certifikátu vydaném v jiném členském státě jsou důvěryhodné, že nebyly padělané, že patří osobě, která je předkládá, a že každý, kdo tyto informace ověřuje, má přístup pouze k minimálnímu množství nezbytných informací. Také proto jsou kritéria pro uznávání certifikátů o očkování z třetích zemí stanovena relativně přísně a zcela v souladu s nařízením EU.

Pro potřeby ochranného opatření, kterým se stanoví podmínky pro vstup na území ČR, a pro potřeby mimořádných opatření, která obsahují výjimky pro očkované osoby na území ČR, jsou za uznatelné považovány následující certifikáty:

1. Digitální certifikát EU COVID

S cílem zajištění svobody volného pohybu a pobytu v rámci EU byl nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19 (digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19  vytvořen společný rámec pro vydávání, ověřování a přijímání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a prodělání COVID-19 nazvaný „Digitální certifikát EU COVID“ (dále také „DCC“). Více informací o DCC naleznete zde: Digitální certifikát EU COVID | Evropská komise (europa.eu).

Digitální certifikát EU COVID je dostupný všem: zahrnuje údaje o očkování, testování a prodělání nemoci COVID-19,

 • je zdarma a k dispozici ve všech jazycích EU, vždy pak v angličtině,
 • je dostupný v digitální a papírové podobě,
 • je bezpečný a obsahuje digitálně podepsaný QR kód.

Digitální certifikát EU COVID o provedeném očkování, je certifikát, který od 1. července vystavují všechny země EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, San Marino, Švýcarsko a Vatikán.

Účelem digitálního certifikátu EU COVID je usnadnit volný a bezpečný pohyb v rámci EU během pandemie COVID-19. Cestovat lze tedy i nadále bez certifikátu, na držitele certifikátu se však nebudou vztahovat omezení, jako je například karanténa, či povinnost testování. Na druhou stranu mohou být členskými státy omezení uložena i držitelům certifikátu, je-li to nezbytné k ochraně veřejného zdraví (po konzultaci s Evropskou komisí).

Digitální certifikát EU COVID vystavený v České republice uznávají pro vstup na svoje území všechny následující země, a to v souladu s pravidly, která si dané země stanoví. Česká republika naopak uznává certifikáty všech těchto zemí za podmínek daných Ministerstvem zdravotnictví.

Do 12. srpna existovalo přechodné období, kdy státy musely uznávat i certifikáty původní, vydané v těchto zemích. Od 12. srpna je uznáván pouze nový vzor certifikátu, který od 1. června vystavuje i Česká republika. Certifikát lze stáhnout na portálu ocko.uzis.cz nebo pomocí aplikace Tečka. Jedinou výjimku představují certifikáty o provedeném testování, které mohou být vydány také i v jiném formátu. Tyto jsou však využitelné pouze v ČR.

Vzor evropského certifikátu je dostupný zde.

Které země certifikát vydávají:

 1. EU
 2. Island
 3. Lichtenštejnsko
 4. Norsko
 5. San Marino
 6. Švýcarsko
 7. Vatikán

Kdo se může certifikátem prokázat:

 • kdokoliv bez ohledu na občanství

Podmínky platnosti certifikátu:

 • nejméně 14 dní po plně dokončeném očkování

2. Certifikáty třetích zemí, které byly uznány jako rovnocenné digitálnímu certifikátu EU COVID

Výše uvedené nařízení k digitálnímu certifikátu EU COVID umožňuje také uznávání certifikátů týkajících se onemocnění COVID-19 vydaných třetími zeměmi. Systém vydávání těchto certifikátů, jejich ověřitelnost a funkčnost byla ověřena orgány Evropské komise. Na základě splní všech kvalifikačních předpokladů bylo přijato a schváleno prováděcí rozhodnutí, které následující certifikáty uznává za rovnocenné certifikátům EU COVID

Které země certifikát vydávají:

 1. Severní Makedonie
 2. Ukrajina
 3. Turecko

Kdo se může certifikátem prokázat:

 • kdokoliv bez ohledu na občanství

Podmínky platnosti certifikátu:

 • uplynulo nejméně 14 dní po plně dokončeném očkování
 • očkování proběhlo očkovací látkou s udělenou registrací od Evropské agentury pro léčivé přípravky: Vaxzevria (AstraZeneca), Spikevax (Moderna), Comirnaty (Pfizer/BioNTech) a Janssen
 • nebo očkovací lákou vyrobenou v souladu s patentem výše uvedených očkovacích látek, která je schválena Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití (seznam viz níže)

Evropská komise momentálně jedná s více jak 30 zeměmi o vzájemné kompatibilitě certifikátů prokazujících prodělané očkování. Seznam tedy bude průběžně rozšiřován.

3. Uznávané certifikáty z ostatních zemí

Pro účely vstupu do ČR a přístup ke službám na území ČR lze dále využít certifikáty vydané dalšími třetími zeměmi, které vydávají certifikáty, u kterých lze prokazatelně ověřit jejich platnost, a to nejčastěji při použití jakékoliv čtečky QR kódů.

Které země a teritoria certifikát vydávají:

 1. Argentina
 2. Arménie
 3. Bhútán
 4. Brazílie
 5. Filipíny
 6. Chile
 7. Indie
 8. Izrael
 9. Jordánsko
 10. Kosovo
 11. Kurdistán
 12. Kuvajt
 13. Libanon
 14. Malajsie
 15. Mexiko
 16. Moldavsko
 17. Palestina
 18. Pákistán
 19. Saúdská Arábie
 20. Singapur
 21. Spojené arabské emiráty
 22. Spojené státy americké
 23. Srbsko
 24. Srí Lanka
 25. Velká Británie

Kdo se může certifikátem prokázat:

 • kdokoliv bez ohledu na občanství

Podmínky platnosti certifikátu:

 • uplynulo nejméně 14 dní po plně dokončeném očkování
 • očkování proběhlo očkovací látkou s udělenou registrací od Evropské agentury pro léčivé přípravky (Vaxzevria/AstraZeneca; Spikevax/Moderna; Comirnaty/Pfizer; Janssen) nebo očkovací lákou vyrobenou v souladu s patentem výše uvedených očkovacích látek, které jsou schváleny Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití – seznam viz níže
 • musí jít o písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi a obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení

Ministerstvo zahraničních věcí dále pracuje na získávání dalších certifikátů a jejich technických parametrů tak, aby mohl být výše uvedený seznam dále rozšiřován.

Pro potřeby ochranného opatření, kterým se stanoví podmínky pro vstup do ČR a pro potřeby dalších mimořádných opatření, která povolují výjimky z protiepidemických opatření pro plně očkované se:

léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látkou proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení č. 726/2004, myslí :

 • očkovací látka Vaxzevria (dříve AstraZeneca)
 • očkovací látka Spikevax (dříve Moderna)
 • očkovací látka Comirnaty
 • očkovací látka Janssen

léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku výše uvedeného, schválenou Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití, myslí

 • očkovací látka Covishield