Požadavky na provozovny nad 2 500 m2, v nichž nebyl zakázán provoz

V provozovnách, v nichž není zakázán provoz, je třeba dodržovat následující pravidla: aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe, než jsou 2 metry;zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky;umístit dezinfekční...

Požadavky na všechny provozovny v nákupních centrech nad 5 000 metrů plochy, s výjimkou provozoven stravovacích služeb

Provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali;následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.;provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru...

Požadavky na provoz knihoven

zajistit, aby pracovníci knihoven nosili rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,po vrácení knihy je nutné ji odložit bokem do krabice/boxu s označením “Karanténa“, další manipulace s ní bude umožněná až po uplynutí následujících 2 dnů,u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny.

Požadavky na provoz zoologických zahrad, botanických zahrad, arboret a podobných provozů, do kterých lze vstupovat jen na základě vstupenky

návštěvníci budou moci nakupovat výlučně časové vstupenky vzdáleným přístupem – on-line, tedy bez možnosti jejich zakoupení na místě,počet návštěvníků bude v jednom dni omezen tak, aby nepřesáhl 150 osob na jeden hektar plochy zařízení,vnitřní pavilony a expozice jsou uzavřeny,provozovatel zajistí zvýšenou dezinfekci areálu, vzdálenost mezi lavičkami na minimálně čtyři metry, zamezení kontaktu návštěvníků a zaměstnanců pečujících o...

Požadavky na provoz autoškol a center pro zdokonalovací výcvik řidičů

Teoretická výuka žákůDoporučuje se za současné situace (minimálně po dobu trvání vládou nařízených opatření) zatím neprovozovat hromadné kurzy teoretické přípravy. Vhodné jsou pouze tzv. individuální kurzy v počtu maximálně do 5 účastníků. Při této teoretické výuce je třeba zajistit dostatečně větratelné prostory, kde budou mít všichni mezi sebou rozestupy min. 2 metry, např. každý vlastní lavici...

Požadavky na provoz posiloven, tělocvičen a fitness center

Je nutné zajistit následující: omezit přítomnost klientů tak, aby byly mezi nimi rozestupy alespoň 2 metry a na každých 10 m2 se vyskytoval nejvýše 1 klient; za tímto účelem je nutné přepočítat aktivní cvičební plochu a regulovat počet návštěv, vstup a cvičení po celou dobu pouze s ochrannými prostředky dýchacích cest,zakazuje se používat šatny a sprchy, personál používá...

Požadavky pro vysoké školy (vědecko-akademické instituce)

Účastníci (studenti i akademici) musí dodržet následující opatření: Zdravotní stav: účast na výuce a zkouškách bude povolena za podmínek:bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),u vstupu do zkušební místnosti proběhne povinná dezinfekce rukou,povinná ochrana horních cest dýchacích na obou stranách (studenti i akademici), osoby nesmí...

Požadavky pro provozovny do 2 500 metrů plochy

aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 m, doporučená minimální plocha pro jednoho zákazníka je 10 m2 prodejní plochy, zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 m mezi zákazníky,upřednostňovat bezhotovostní platby,umístit dezinfekční prostředky u...

Požadavky na sportování na veřejnosti

nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,společně sportuje nejvýše deset osoby, s výjimkou členů domácnosti, a při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2...

Požadavky na spolkové činnosti

zasedání orgánu spolku nebo jiného spolkového setkání se účastní ve stejný čas nejvýše 10 osob,mezi účastníky se dodržují odstupy nejméně 2 metry,bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou.