Požadavky na muzea, galerie a další podobná zařízení

V muzeích a galeriích je třeba dodržovat následující pravidla: V zařízení se nachází ve stejný čas nejvýše 100 osob a zároveň se nachází nejvýše 1 návštěvník na 10 m2 prostor přístupných návštěvníkům,mezi návštěvníky jsou dodržovány odstupy alespoň 2 m, s výjimkou členů domácnosti,návštěvník u vstupu provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředky zajistí provozovatel zařízení.

Požadavky na bohoslužby s účastí nejvýše 100 osob ve stejný čas

V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti;účastníci bohoslužby si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně dezinfikují ruce;účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí Eucharistie/Večeře Páně;v rámci bohoslužby se vynechá pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou...

Požadavky na svatby s účastí nejvýše 100 osob ve stejný čas

Účastní se snoubenci, jejich dva svědci, osoba jednající za orgán veřejné moci anebo osoba jednající za orgán oprávněné církve, matrikář a další osoby tak, aby celkový počet osob nebyl vyšší než sto osob;snoubenci v průběhu sňatečného obřadu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;účastníci sňatečného obřadu nemají povinnost dodržovat odstupy...

Požadavky na organizovaný trénink profesionálních i amatérských sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti s účastí nejvýše 100 osob ve stejný čas

Na sportovišti se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob;vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachovávána nejméně 2 metry;sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou;nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny,...

Požadavky na umělecká představení, sportovní a jiné hromadné akce, s účastí nepřesahující ve stejný čas 100 osob

Tyto požadavky platí pro divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, cirkusy, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, oslavy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí nepřesahující ve stejný čas 100 osob. Provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a...

Požadavky na provozovny holičství a kadeřnictví

V provozovnách je třeba dodržovat následující pravidla: Holič nebo kadeřník (dále jen „holič“) při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít;mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 m, stejně jako mezi holičem a jeho zákazníkem jsou od ostatních holičů a jejich zákazníků dodrženy odstupy alespoň 2 m;v případě, že...

Požadavky na provozovny manikúry, pedikúry, masáže, kosmetické služby a podologie

V provozovnách je třeba dodržovat následující pravidla: Osoba poskytující tuto službu při výkonu své práce používá zdvojenou ochranu dýchacích cest, vedle roušky apod. také ochranný štít;mezi zákazníky jsou dodrženy odstupy alespoň 2 m, stejně jako mezi osobou poskytující tuto službu a jejím zákazníkem jsou od ostatních osob poskytujících tuto službu a jejich zákazníků dodrženy odstupy...

Požadavky na provozovny stravovacích služeb s prodejem přes výdejní okénko a v rámci venkovních (letních) zahrádek

V provozovnách je třeba dodržovat následující pravidla: Zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 m, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu;venkovní prostory provozovny jsou uspořádány tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 m od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící...

Požadavky na provozovny nad 2 500 m2, v nichž nebyl zakázán provoz

V provozovnách, v nichž není zakázán provoz, je třeba dodržovat následující pravidla: aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe, než jsou 2 metry;zajistit řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky;umístit dezinfekční...

Požadavky na všechny provozovny v nákupních centrech nad 5 000 metrů plochy, s výjimkou provozoven stravovacích služeb

Provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali;následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.;provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru...