Metodické doporučení k přítomnosti zákonných zástupců u nezletilých pacientů v době nouzového stavu

Metodické doporučení má sloužit k vyjasnění nesrovnalostí, které se v praxi objevují při poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům. Jedná se zejména o nejasnosti ve výkladu zákona o zdravotních službách ve vztahu k přítomnosti zákonných zástupců a jiných osob pověřených péčí o dítě, respektive o výklad v tomto zákoně použité terminologie. Obzvláště v této době, která je natolik složitá pro všechny zúčastněné, dochází ke...

Stanoviska odborných společností České lékařské společnosti JEP

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, z. s. vydala Návrh jednotné metodiky pro přednemocniční neodkladnou péči během pandemie COVID 19 (SARS-CoV-2) Česká společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP vydala Doporučený postup Koronavirová infekce a těhotenství. Desatero pro praktické lékaře pro děti a dorost, který popisuje, jakým způsobem v současné době poskytovat zdravotní...

Doporučení poskytovatelům zdravotní péče

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2  na území České republiky  a v návaznosti na Opatření obecné povahy ze dne 16. března 2020 Č. j.: MZDR 12066/2020-1/MIN/KAN ,  Mimořádné opatření  Č. j.: MZDR 12312/2020-2/MIN/KAN  ze dne 29. března 2020  a Mimořádné opatření Č. j.: MZDR 13311/2020-1/MIN/KAN ze dne 25.března 2020  Ministerstvo zdravotnictví  ke...

Doporučení k používání respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany pro vybrané profese

Světová zdravotnická organizace (WHO) a Evropské centrum pro kontrolu nemocí (ECDC) vydaly několik materiálů, ve kterých postupně upravují a aktualizují informace o používání osobních ochranných prostředků (OOP) a opatření v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením onemocnění COVID – 19. Kritéria WHO a ECDC platná v době vydání tohoto doporučení jsou mírnější, než tato doporučení pro ČR. Doporučení přísnějších...

Doporučení pro provozovatele zdravotnické dopravní služby v souvislosti s epidemickým výskytem onemocnění COVID-19

Ochrana pracovníků zajišťujících zdravotnickou dopravní službu (ZDS) a ochrana dopravovaných pacientů je nezbytná pro omezení možnosti nákazy osob účastnících se transportu a zároveň pro zachování dostupnosti zdravotnické dopravní služby. Ochrana pracovníků ZDSOsobní ochranné pomůcky: chirurgická rouška, nebo v případě transportu COVID+ pacienta polomaska FFP2, brýle (dioptrické, sluneční nebo ochranné), jednorázové rukavice, dezinfekční prostředek na ruce, pracovní oděv.Provozní...

Informace o dodávkách ochranných prostředků zdravotnickým pracovníkům v ambulantním sektoru

Informace o dodávkách ochranných prostředků stomatologům a lékárníkům Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje dodávky respirátorů, ústenek a dalšího zdravotnického materiálu nejen orgánům ochrany veřejného zdraví a přímo řízeným nemocnicím poskytujícím akutní lůžkovou péči, stomatologům a lékárníkům. Na základě dohody s prezidenty ČSK a ČLnK budou ambulantní stomatologové a lékárníci dostávat ochranné prostředky napřímo a centrálně, přičemž distribuci si...

Popis schématu chytré karantény

Osoba s podezřením na onemocnění COVID-19 se nechává testovat v testovacím centru. V případě, že jsou testy pozitivní krajská hygienická stanice předává tuto informaci do callcentra, které kontaktuje danou osobu a požádá jí o souhlas se získám provozně-lokalizačních údajů. Jestliže nakažená osoba souhlas udělí dojde na základě součinnosti jeho mobilního operátora a banky k vytvoření tzv. heat maps, ze...

Antivirus – podpora zaměstnanosti

V úterý 31. 3. 2020 vláda schválila návrh na úpravu programu Antivirus. Požádat o náhrady mezd a platů půjde jednoduše. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění.   Komu a za...

Poděkování hlavní sestry ČR zdravotnickým pracovníkům

Vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěla bych tímto vyjádřit svoje velké poděkování všem zdravotnickým pracovníkům, studentům a dobrovolníkům, kteří jsou jakkoli zapojeni do řešení situace ohledně onemocnění COVID-19. Vaše pracovní nasazení a úsilí, které momentálně vynakládáte, je obdivuhodné. Moje poděkování patří i pedagogům a vedení zdravotnických škol a vedení jednotlivých poskytovatelů zdravotních služeb, kteří velice rychle a...

Kdo a jak pomáhá poskytovatelům zdravotní péče dle krajů

Hlavní město Praha  Roušky všem   Dobrovolníci po své linii rozdávají hotové roušky ušité z vlastních zásob na Strossmayerově náměstí před kostelem. Děje se tak každý večer v 18:30.   Z podatelny radnici Prahy 7 se stal hlavní stan, kde se vydává materiál a přijímají hotové roušky, ale také respirátory, brýle, rukavice, dezinfekce – co se komu podaří sehnat...