Seznam laboratoří

Laboratorní diagnostika v akutní fázi onemocnění COVID-19 se v současnosti opírá pouze o přímý průkaz nukleové kyseliny SARS-CoV-2 (RT-PCR). Sérologické testy vzhledem k několikadennímu intervalu od prvních příznaků do nástupu protilátkové odpovědi (takzvané imunologické okno), mají pouze podpůrnou roli (doporučení WHO). Výsledky takových testů je třeba pro stanovení diagnózy akutního onemocnění COVID-19 vždy ověřit přímým průkazem viru. Laboratoře...

Kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25 tisíc korun

Zákon byl 9. dubna 2020 schválen Parlamentem, nabyl účinnosti a Finanční správa proto zahájila přijímání žádostí. Pětadvacítka bude administrována Finanční správou a jejím cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna. O jednorázový příspěvek si však mohou požádat až do 29. června, proto žadatelé nemusí za všech okolností s žádostmi spěchat. Co to je kompenzační...

Informace pro poskytovatele zdravotní péče ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám

Potřebuji od zdravotní pojišťovny informace v souvislosti s covid-19, jak se na ně mohu obrátit?   Potřebuji od zdravotní pojišťovny informace v souvislosti s covid-19, jak se na ně mohu obrátit? VZP ČR pro tyto případy vytvořila speciální e-mailovou adresu: covid19@vzp.cz. Na tuto adresu mohou poskytovatelé zdravotních služeb směřovat své dotazy, podněty v souvislosti s onemocněním covid-19, které jsou určeny k řešení VZP...

Metodické doporučení k přítomnosti zákonných zástupců u nezletilých pacientů v době nouzového stavu

Metodické doporučení má sloužit k vyjasnění nesrovnalostí, které se v praxi objevují při poskytování zdravotní péče nezletilým pacientům. Jedná se zejména o nejasnosti ve výkladu zákona o zdravotních službách ve vztahu k přítomnosti zákonných zástupců a jiných osob pověřených péčí o dítě, respektive o výklad v tomto zákoně použité terminologie. Obzvláště v této době, která je natolik složitá pro všechny zúčastněné, dochází ke...

Stanoviska odborných společností České lékařské společnosti JEP

Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, z. s. vydala Návrh jednotné metodiky pro přednemocniční neodkladnou péči během pandemie COVID 19 (SARS-CoV-2) Česká společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP vydala Doporučený postup Koronavirová infekce a těhotenství. Desatero pro praktické lékaře pro děti a dorost, který popisuje, jakým způsobem v současné době poskytovat zdravotní...

Doporučení poskytovatelům zdravotní péče

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2  na území České republiky  a v návaznosti na Opatření obecné povahy ze dne 16. března 2020 Č. j.: MZDR 12066/2020-1/MIN/KAN ,  Mimořádné opatření  Č. j.: MZDR 12312/2020-2/MIN/KAN  ze dne 29. března 2020  a Mimořádné opatření Č. j.: MZDR 13311/2020-1/MIN/KAN ze dne 25.března 2020  Ministerstvo zdravotnictví  ke...

Doporučení k používání respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany pro vybrané profese

Světová zdravotnická organizace (WHO) a Evropské centrum pro kontrolu nemocí (ECDC) vydaly několik materiálů, ve kterých postupně upravují a aktualizují informace o používání osobních ochranných prostředků (OOP) a opatření v souvislosti s ochranou před nákazou a šířením onemocnění COVID – 19. Kritéria WHO a ECDC platná v době vydání tohoto doporučení jsou mírnější, než tato doporučení pro ČR. Doporučení přísnějších...

Doporučení pro provozovatele zdravotnické dopravní služby v souvislosti s epidemickým výskytem onemocnění COVID-19

Ochrana pracovníků zajišťujících zdravotnickou dopravní službu (ZDS) a ochrana dopravovaných pacientů je nezbytná pro omezení možnosti nákazy osob účastnících se transportu a zároveň pro zachování dostupnosti zdravotnické dopravní služby. Ochrana pracovníků ZDSOsobní ochranné pomůcky: chirurgická rouška, nebo v případě transportu COVID+ pacienta polomaska FFP2, brýle (dioptrické, sluneční nebo ochranné), jednorázové rukavice, dezinfekční prostředek na ruce, pracovní oděv.Provozní...

Informace o dodávkách ochranných prostředků zdravotnickým pracovníkům v ambulantním sektoru

Informace o dodávkách ochranných prostředků stomatologům a lékárníkům Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje dodávky respirátorů, ústenek a dalšího zdravotnického materiálu nejen orgánům ochrany veřejného zdraví a přímo řízeným nemocnicím poskytujícím akutní lůžkovou péči, stomatologům a lékárníkům. Na základě dohody s prezidenty ČSK a ČLnK budou ambulantní stomatologové a lékárníci dostávat ochranné prostředky napřímo a centrálně, přičemž distribuci si...

Popis schématu chytré karantény

Osoba s podezřením na onemocnění COVID-19 se nechává testovat v testovacím centru. V případě, že jsou testy pozitivní krajská hygienická stanice předává tuto informaci do callcentra, které kontaktuje danou osobu a požádá jí o souhlas se získám provozně-lokalizačních údajů. Jestliže nakažená osoba souhlas udělí dojde na základě součinnosti jeho mobilního operátora a banky k vytvoření tzv. heat maps, ze...